is toegevoegd aan uw favorieten.

Oud en nieuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan de vertaling van het boek van Motley verleend, hij tracht in breedvoerige aanteekeningen en in eene meesterlijk geschreven inleiding juist dat te verhelpen, waarin de Schrijver vooral te kort schiet, de opvatting der drijf'veeren, die de geschiedenis van dm opstand bewegen, de beoordeeling der daden en de bedoelingen van de hoofdpersonen".

Deze woorden verdienen onze volle aandacht. Ik meen er dit op te moeten aanmerken. Wie zoo spreekt, heeft m. i. den schrijver in dit gedeelte zijns arbeids als geschiedschrijver bijna veroordeeld. Immers, vragen wij, waarin dan toch Motley, volgens het oordeel van den heer Fruin, vooral te kort schiet, dan zien wij dat het juist datgene iswat tot de voornaamste eischen behoort, die men den waren historicus imtner gesteld heeft. Met de enkele vermelding der feiten moge de kroniekschrijver tevreden zijn ; van den historicus eischt men meer, t. w. de juiste opvatting

der drijfveeren de onpartijdige beoordeeling der daden,

der bedoelingen van de hoofdpersonen. En daarin vooral schiet M. te kort. Zijn sierlijke stijl, zijn wegsleepende taal kan dit tekort niet vergoeden; integendeel daardoor brengt hij ook den lezer te eerder in dwaling; voor dezen kan dan Motley's boek onmogelijk een degelijke grondslag zijn. 't Kan ons dan ook niet verwonderen, dat de heer Fruin er als besluit nog bijvoegt: „De lezing van Motley s boek heeft mij tot het opzettelijk onderzoeken zijner bronnen geleid, en die studie heeft mij eene andere voorstelling der feiten, van hunne oorzaken, en samenhang gegeven, dan ik in zijne boeiende beschrijving had aangetroffen .

Welnu, wie eenigszins onze eigen corypheeën op het terrein dér Yaderlandsche geschiedenis weet te waardeeren, zal niet aarzelen groote waarde te hechten aan de zienswijze door onzen Hoogleeraar voorgestaan. En wat volgt daar nu weder uit? Dat het, op zijn minst genomen, vrij waarschijnlijk is, dat Motley, in zijne eigen „andere voorstelling" dwaalt', en zijne lezers op een dwaalspoor moet brengen. En bij slot van rekening zien wij derhalve van "V loten s