Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene voortreffelijke keuken te laten leeren. De roem van zijne tafel hield zich jaren lang staande. In een later tijdperk lezen wij, dat Filips, in een oogenblik van schijnbare verzoening, Oranje verzocht om, wijl zijn eigen eerste kok overleden was, hem het hoofd zijner keuken, meester Herman, die voor zeer bekwaam doorging, te willen afstaan.

„In zijne gastvrije woning werd dag en nacht feest gevierd. Yan des morgens vroeg tot aan den middag stonden de ontbijttafels voorzien van wijn en kostbare gerechten; de schotels volgden elkander onafgebroken op, voor alle bezoekers. De middag- en avondmaaltijden waren dagelijks feestgelagen voor tal van genoodigden. En de voorname edelen vormden niet uitsluitend het gezelschap; ook lieden van minderen rang genoten een zoo vriendelijk onthaal, dat zij zich volkomen op hun gemak gevoelden. Tijdgenooten van alle kleur roemen om strijd de voorkomendheid en de beschaafde manieren van den prins"... . enz.

Ik heb dit aanzienlijk fragment uit Oran.je's levensschets hier geplaatst, om ook — voor zooverre zulks in eene vertaling mogelijk is — een proefje te geven van het gemak waarmede Motley de pen hanteert. Het geheele tafereel munt uit door levendigheid van voorstelling en vloeienden stijl. Maar doet ons die rijke schildering, in verband gebracht en vergeleken met Karel's portret, niet ook de juistheid gevoelen van Guizot's critiek? De kleuren van Oranje's beeld zijn licht; de schaduwen zelfs hebben niets sombers. Let eens op: het godsdienstig element schijnt in den jeugdigen prins nog wel nauwelijks aanwezig: er heerscht bij hem volkomen onverschilligheid voor 't wezen van den godsdienst, onverschilligheid, die zich dus ook in alle uiterlijke vormen kan schikken. In 't wezen der zaak verschilt deze teekening nauwelijks van de korte, maar zaakrijke ons reeds door Strada gegeven: „religio ambigua aut potius nulla" (zijn godsdienst was van dubbelzinnigen aard, of liever hij was aan geen enkelen gehecht.) Maar

Sluiten