Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op de hoogte is geweest van de door hem beschreven toestanden: of hij b. v. het proces van Barneveld niet wat oppervlakkig behandelt. Dit onderwerp verder te bespreken, ligt thans buiten mijn bestek. Belangrijk is wat er hier te lande verscheen, betreffende het laatste werk van Motley : Het leven en de d.ood van Barneveld. Wien het lust daarvan nader kennis te nemen, raadplege behalve de hier meermalen aangehaalde Studie van den heer Groen, de opstellen van Dr. Nuyens over datzelfde onderwerp. (Zie Onze Wachter 18/4 en 75).

Mocht ik er in geslaagd zijn mijne gedachten duidelijk uiteen te zetten, dan twijfel ik niet, of de lezer zal het nu wel eens zijn met den heer v. Vloten, wanneer die verklaart, dat Motley in zijn eerste en hoofd-werk geen grondslag, veel min een degelijken grondslag voor de geschiedenis van ons Vaderland heeft gelegd, En instemmende met de uitspraak van Guizot, zal hij met dezen volgaarne erkennen, dat inderdaad in „de Opkomst" een pleitbezorger optrad, die zijn pleit met hardnekkigheid voert; maar tegen den Franschen lofredenaar in, zal hij ook moeten besluiten, dat de gevierde auteur, juist om zijn hartstochtelijk pleidooi, voor elke onpartijdige rechtbank zijne zaak onmogelijk kan winnen.

Sluiten