Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van niet vrij; men vindt daar nipt weinigen, helaas, die ontrouw geworden aan hun heiligste plichten, niet meer tot een voorbeeld, maar tot ergernis strekken van 't christelijk volk. Zoodanig was de algemeene toestand in 't begin der 16® eeuw.

Hierin vooral vonden velen een geliefkoosd wapen ter bestrijding der Kerk, waaraan zij die verkeerdheden wijten. Tevens moest zoo in hun oog het werk worden gewettigd der zoogenaamde Hervormers. Maar ten onrechte. Immers, wat het eerste betreft, zij vergeten dat de enkele leden der Kerk niet zijn dan zwakke menschen, die, hoezeer door haar ten goede versterkt, zich aan hare leiding, tot hun eigen verderf, kunnen onttrekken. En ook de 1(>® eeuwsche Hervorming kan daarmede niet goedgepleit worden. Het was eene daad van verzet tegen een gezag, dat Chkistus hier op aarde in zijn Kerk had gevestigd. Wie anders toch dan deze, en deze alleen is door haar Goddelijken Stichter belast met de zedelijke verbetering der menschheid ?

Zeker, wij loochenen geenszins het bestaan dier ergernissen; maar kan men, zooals Groen herhaaldelijk doet, de leer, de moraal der Kath. Kerk daarvoor aansprakelijk stellen? Immers zij heeft die verkeerdheden altijd veroordeeld. En hoort nu eens wat Groen uitdrukkelijk getuigt: „Une doctrine n'est pas responsable des exces <iu'elle condamne" (Archiv. t. H. p. XLIX). Hij zet die stelling op, om de Hervorming vrij te pleiten van de veel grooter buitensporigheden, die door haar aanhangers werden begaan. Waarom dan dien zelfden regel niet toegepast op de Kath. Kerk? Waarom altijd met twee maten gemeten'?

En, wat hier alles afdoet, had Christus zelf niet voorspeld dat ergernissen Zijne Kerk zouden treffen? Lees maar bij Mattheus het 18e Hoofdstuk. En in het 13® worden die ook vergeleken met het onkruid, door den vijand tusschen de goede tarwe gezaaid.

meer waarheidszin en noblesse, wanneer hij met eerbied, bijna met geestdrift, het oog vestigt op die „doorluchtige vorstenrecks.... reeds zoo oud, en toch vol van jeugd en van veerkracht". — Ja, dat vooral verdient onze aandacht: ware het Pausdom eene menschelijke instelling dan ware het al lang bezweken, gelijk al het overige wat geen lioogeron oorsprong bezit.

Sluiten