Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar van «1c dwaasheden en onzedelijkheid waarvan do Koran overvloeit, wordt niet geen woord gerept. Zelfs de polygamie, die zooveel hareni's bevolkt heeft, wordt niet genoemd. Uit punt schijnt mij nog al gewichtig. Maar nu weer het woord aan den Schrijver:

„De voornaamste leerstukken van den islam zijn: er is maar één God, Allah en Mohammed is zijn profeet; Mozes en Christus zijn insgelijks goddelijke gezanten '); het lot van den mensch is bij God onveranderlijk bepaald: op de opstanding der dooden volgt een wereldgericht, waarna de goeden beloond, de boozen gestraft zullen worden. Tot de hoofdplichten der geloovigen behooren: weldadigheid en rechtvaardigheid; gebeden, vijfmaal 's daags, met het gelaat naar Mekka gewend, te doen ; vasten : ten minste één bedevaart naar Mekka; de heilige oorlog of gewelddadige uitbreiding van den islaam. Ook voor 't burgerlijk leven bevat de Mohammedaansche godsdienst voorschriften,

b. v. het jus talionis" . . . . Daarmede is de opgave deileerstukken afgedaan. Vergis ik mij. of krijgt men bij 't lezen daarvan niet den indruk, dat de Islam, de godsdienst der Moslemen, toch zoo heel slecht niet kan wezen ? „Weldadigheid en rechtvaardigheid en gebeden en vasten," wat wil mén nog meer? Kortheidshalve onthoud ik mij van toelichtingen, waarin ik, den vinger leggende op de meest bloedige bladzijden der geschiedenis, zou kunnen aantoonen,

wat de leerstukken en voorschriften van den Koran in de praktijk hebben voortgebracht, welke resultaten deze gods- xrt ; X dienst heeft gehad voor den maatschappelijken toestand rL>-' rf» zijner belijders, voor do rust vooral en de welvaart der ;

,1 • 1-1 1 11 Tl

met nem in aanraking Koinenno voixen. ik vraag maar, or

1) Men kan dit dikwijls opmerken, hoe in den Koran waarheid met leugen gemengd is. Maar daardoor is het geheel nog wanstaltiger geworden. God, de hoogste waarheid, wordt met zichzelven in tegenspraak gebracht. Is Christus door God gezonden, hoe kan dan Mohammed met zijne Christus-bestrijdende leer oen godsgezant zijn?

Sluiten