Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hier moet ik eene opmerking plaatsen. Het geschiedt om een ieder duidelijk te maken, waarom ik zooveel gevaat zie in dergelijke beschouwingen, waarin een auteur niet de historie laat spreken, maar zijn subjectief gevoelen als historie verkondigt. Wel te verstaan, de auteur die een handboek opstelt voor het onderwijs, voor de school. De jongeling die dat handboek gebruikt, ziet daarin het kan wel niets anders — een vertrouwbaren gids; wat die zegt is voor hein een gezag. Ja zeker, wij weten het allen : wat op de school, wat in de jeugd wordt geleerd, gaat er diep in, wordt geloofd, en moeielijk vergeten. En wat dan, zoo men op de school, bij het onderwijs in de geschiedenis vooral, theorieën gaat voorstaan, in strijd zijnde niet alleen met de heiligste rechten der Kerk, maar ook niet de eeiste beginselen van het eigendomsrecht? Zullen die theorieën geen diepen, blij venden indruk achterlaten in het gemoed van den jeugdigen leerling? En ziet men ook niet, wat er zou volgen uit eene algemeene toepassing van Cavouk's politiek P Zou daar geen gevaar in liggen voor Nederlands volksbestaan? voor eigen nationaliteit? Onze Germaansche oorsprong is waarlijk aan onze oostelijke naburen niet onbekend.

Wij kennen thans de grootsche plannen van dezen staatsman. Mocht hij die plannen ook geheel verwezenlijkt zien .J Onze Schrijver vervolgt: ,.Hem, die zooveel had mogen volbrengen, was het niet gegund, dezen eindpaal van zijn streven te bereiken, al mocht hij. gelijk Mozes, het beloofde land op niet te verren afstand zien liggen."

Het indrukwekkende dezer laatste vergelijking zal wel iedereen voelen. Mozes, de trouwe dienaar des Heeren, had de Israëlieten gered uit het slavenhuis van Egypte, en hen door de woestijn naar het land der belofte gevoerd ; maai dat land zelf binnentreden mocht hij niet; slechts van verre zou hij er een oogopslag op mogen werpen, — en Cavour. .. . Dan genoeg! Zouden wij geheel dit opstel over den Italiaanschen minister, niet mogen beschouwen als behoorende tot

Sluiten