is toegevoegd aan uw favorieten.

De verloofden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

he^e^eLcha^dier'twee^versiagw^^^n^^'^idd611 d°° Weef LUd°ViC° a"een' ta

«Hoe is 't gegaan? - 't Is er éé'n _e'midden der saamgedrongene menigte, een knipje in den buik gegeven W,V ^ T f, twee' ~ HiJ heeft hem O heilige maagd, welk eenelerwóeltin^ -i nf ! ?°d? ~ Die «^ingeland. -

— Eens krijgt hij zijn trekken thuis -TV kaatfl I"oet den ba'verwachten, mooie stoot! — Dat zal een prnerio- u GF ° Weêr &eweest' — Een

- Goede hemel, welk een schouwspelTed^hpm E" ,^andere ongelukkige! slecht afgekomen. — Ziet eens hnp hi; t ,j ', redtT. fm' ~ Hij is er ook

Maak u voort, goede man maak oegetakeld is. Hij is één en al bloed

die in dat geschreeuw d'en Wr .V00r/"7 n'et Pa'c'fen!" Deze woorden,

algemeen, dat weldra ziin raad ml'ttP h" ,adden' dru^ten den wensch uit van het in de nabijheid van eene kerk der kI ste e' He.f g{-vecht was voorgevallen ontoegankelijk voorde sbirren en vnnr f6"6 Wijkplaats' zooals men weet,

hetwelk men gewoon was de inst2T gehee1^ samenstel van zaken en personen, bijna bewusteloos was werd donr , e noe®en' De gewonde overwinnaar, die zelf

en den monniken overkeTevtd met L^^oord^'^R f* °f ^ gedragen' een trotschen schurk ziin lirht . woorden. „Het is een brave kerel, die

te verdedig™. Hij fe er met de haren MjfSXün "" heef' ge<l"n om zkh

«ne ïrï,°„„"„d, ïïkn wrrZoelr*,?or,choon de * «> **»

zelfs in diergelijke tooneelen ™Vfs " " m d'er8eliJke verhalen, maar

het op hem maakte toen hr vond' zo° was toch de indruk dien

voeten zag uitgestrekt voor h™6" mensctl> door zijne hand gedood, aan zijne ontwikkeling van geheel nieuwe gewaarwordingen. beSChrijVen' Het was als eene

van de woede ™ dC trekken' die in een °°genblik

tot de plechtige stike van den t0t eeM V°lkomene onverschilligheid,

die even schielijk blina,1 u , C" overge8aan' 'eerden een aanblik op den moordenaar! Naar het klonter Vfranderin« teweegbracht in de ziel van' noch wat er met hem was gesleept, wist hij eerst niet waar hij was,

had wedergekregen zag hii dat^h-^h^' e" u06" hij het gebruik zijner zinnen onder de hinden Van een Jroeder hi , ™ 'VL b?d beV°nd' in de ziekenkamer en een in ieder klooster) die hev o 6 m.?ester (de kapucijnen hadden er gewoonlijk wiens bijzondere taak t w J? te verbinden. Een der vaders,

menigmaal op straat Ld . if^ r j SterVe"den biJ te «taan, en die dezen plich

het gevecht was voorgevallM ^Vein'ig^o ^ °P de P'aatS g6r°ePen' waar

deze de ziekenkamer binnen en het bfd van l mh " daarna '«"«gekeerd, trad «Troost u; hii leefde nno- 'i • Ludovico genaderd zijnde, zeide hij:

belast u vergeving te vrageneïV™ m'nSte g°6d gestorven: hij heeft mij gaven den armen Ludovico het Wpn" e ,ZIJne te verzekeren." Deze woorden meerdere orde en duidelijkheid aan 1 weder> maar tevens nieuwe kracht en dooreengemengd zijne eeschokfp 71VI H p™aarw°rdlngen, die nog verward en vriends, schrik en berouw nv^r !f do?rkTten' droefheid over den dood zijns innig mede*» J?^ deT t,r„~eS''S, 1 ™ '«en. L

aan den monnik. " andere? vroeg hij angstig

-De andere had reeds den geest gegeven, toen ik er bij kwam "

opgepropt mTvofk" D^vdtf T ^ kl°°Ster Waren intUSSchen reeds

sbirren, die^ch oD een afsÏnH ee" Wein« door de aankomst der

ongemerkt kon uitgaan Een hr 6 00S'erP00rt plaatsten, zoodat er niemand oude oom kwamen ®van het hoofd S 1*1 f" Versla8e™' twee neven en een I

« w, de