is toegevoegd aan uw favorieten.

De verloofden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo als de prins van i • *

weg geopend tot het bereiken van ziin rnnT* d°ch.t.®r gelezen had, zag hij den jaagd doel. Hij zond Geertruida bevel bij hem tek^" C" 200 standvastig nagebesloot hij het ijzer te smeden terwW h^ htrr' '"F™*1 hij haar afwachfte, zonder de oogen tot haren vader op te hefttn Geertruida verscheen, en

was nauwelijks in staat te zeggen^ Ver 'J Z'C, aa" zijne voeten> en

maar antwoordde haar od een rn™' " g nis!. HlJ wenkte haar op te staan het niet genoeg was vergiffenis te wTlanpprf630^^ °m haar te bemoedigen, dat en zeer gemakkelijk was voor den mIEcf" te..V"*en> dat dit vrij natuurlijk maar dat men ze ook behoort te verdienen C^rt vi Straf V°°r °°8en heeft, ootmoedigsten toon, wat zij dan doen moest H^mn h bevende en °P den

den hardvochtigen man hier bezwaarlijk varl! n! g°n.de Prins (wij kunnen vraag rechtstreeks te antwoorden in hif 1 noemen), m plaats van op deze

te weiden, en deze woonden ha^en op de^ °Ver haren

dezelfde uitwerking als het belasten eener ruwe hand" der arme Geertruida U ?nLg voort met te zeggen, dat zelfs ,nJ if- °P eene versche wonde.

gehad had om haar toe te laten ';1"j oolt eenig voornemen

nu zelve een onoverkomeiijken hinderpaal hadln H ^ bUjven-"' ziJ daaraan edelman wien zijne eer ter harte Hi t f , 5- den weg gesteld, daar een anderen edele een meisje ten huwflifkteeeven^ Z°U hebben een doen kennen. De ongelukkige was vernietigd TV n V3" Zulk eene ziJde had langzamerhand toon en uitdrukkingen verzfchtenH S fWe?g een Poos. en toen voor alle misstappen middelen ter vpr7n • nde' merkte hij aan dat er echter behoorde, voor welke die middelen het duidfliiksTw' ^ 06 ^ tot de zodanige treurig voorval als een wenk beschouwen mrJ a ,a'"en aangewezen; dat zij dit haar te gevaarlijk was. ... leven in de wereld voor

moedigd en op dat oogenblik'ove™re°sterdedoorekneld' d°°r, de schaamte verootvan de waarheid van het gezegde «ogenblikkelijke overtuiging

sprekfn00wöDnTetmferPovfr htfgebïde° Het^"31" terSt°nd dg prinS" »We1™'

de eenige mogelijke, de eenige u voegende en vergeten-Gij hebt

En daar gij die goedwillig en geheel onsedwon gekozen, welke u overbleef, m.jne zaak te zorgen dat zij u fn aMe uT g genomen hebt, zoo is het nu en al het voordeel van ino^st. L ne^ ïon en dat g« er al de eer

hij, en zeide tot den bediende die bfnnenkwam n g6Zegd Ebbende schelde terstond.'" En zich hierop weder tot fpmn H ' " ƒ pnnSeS en de jonge prins, hen terstond deelgenooten maken van hit- wendende vervolgde hij: „Ik wil Ik wil dat allen Terstond u behandelen zooa^?^1 « Verscha* *ebï eene kleine proeve gehad van den eestrenïn ta3mt Gij hebt tot n°g toe

ZU ' Op hetmLo!-ïrvara|bSen elk e"dVadT 'eeren ^ 00genbhk af

was Geertruida als van den donder proffen Z« " °PVo]gende woorden

J.a' dat haar ontsnapt was zóóveel kon h t Z" strekt niet begrijpen hoe middel om het terug te nemen, om er tn ^; Z'j zocht zeIf naar een

maar de overtuiging van den prins scheen zoo 2m Wat Va" te bePerken; als zijne goedwilligheid zoo geheel afhanuPnH 0 komen, zijne vreugde zoowel

geen enkel woord durfde voortbrenfen Tt ^ V3n ^ ov.ertuiging> dat Geertruida wankelen. ortorengen, dat ze maar eenigszins zou kunnen doen

geheel niet vfrwaX" haddY^eTnHooe voT'f^f ^ Geertruida> welke zij in het trad aanstonds met een vroolijk en vn'fndelntTJ V®" Verbazing" Maa>" de prins voorschreef, naar hen toe, en zeide- 7ict h °ork°men, dat hun een dergelijk - en ze,de. „Ziet daar het verloren schaap! Maar dit zij