Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dien naam begroet), de sposina had niets anders te doen dan de complimenten te beantwoorden, die men haar deed. Zij gevoelde wel dat elk dezer antwoorden

zeoeuez£eandef "h hf T ^ gaame Z°" ingetrokken hebben, maar hoe

zou zij anders hebben kunnen antwoorden? Na het eten duurde het niet lang of

men gmg een toer maken. Geertruida nam plaats in dezelfde koets Srin hare

een eewcmerw h °TS' T ^ het middagmaal gehouden hadden. Na een gewonen toer begaf men zich naar de Strada Marina, die toen de plaats

besloeg waar thans de openbare tuinen gevonden worden, en het gewone ver™nd8rlTPUm WaS Van d6n MiIaneeschen adel, die daar in rijtuigen en te paard tot rw' T 16 Z1C,n l" geZle".te WOrdea De ooms échtten gedurig het woord dan deTnrdUéra'.,Z0° U °Pn y *** behoorde'" en "n hunner, die meer nog wat te ZZ J y, r" 6"' a vrelen scheen te kennen, en die ieder oogenblik : i egge" had Slgn0r d,eLen s>g™™ die, hield eensklaps in zijne aanwijzingen op, en zich tot zijne nicht wendende zeide hij: „O gij schelmpje' Gii

SdséhTzrr'die g« »«• "i™ U«i oVk,!z

recht ^ menschen' maar ln den steek, en gij gaat zelve zoo maar recht toe reent aan te viervoet naar den hemel.

Met het vallen van den avond keerde men naar huis terug. Verscheidene bedienden kwamen met fakkels aanvliegen, om de aankomst van eene menigte personen te melden, die de terugkomst der familie afwachtten. De zaak was ruchtbaar geworden, en bloedverwanten en vrienden hadden zich gehaast om hunne plichtplegingen te komen afleggen. Men trad de receptie-zaal binnen. Hier was de sposina het vermaak, de afgod, het slachtoffer van de zich om haar heen

D?/en rimHnf ■ E'k wilde haar voor zich alleen. Men ontroofde haar elkander. hJLfn, deed haar beloven hem banket te zenden uit het klooster, de ander beloofde haar te zullen komen bezoeken. De een sprak van moeder die zijne

luchtsTrerTnte' m ander V3n diC' Zijne bekende" Dfc «en prees de gezonde

luchtstreek van Monza, een ander sprak met geestdrift van de eer welke zij daar

had£neYOU- Dï dC Va" a"e Zijd6n 3,5 beSt°rmde ^rtruida nog niet op z1"e ïrwfn , fU"^en k°men' St°nden maar de gelegenheid af te wachten om te voorscüijn te treden, en waren met tevreden voor zij hun compliment hadden afgelegd

S™ de menigte> en eindelijk bleef Geertruida alleen met hare

op h£"S ht!b ik dan'" wdC d? Puri"S' "het 8enoegen gehad mijne dochter erkennen HaJ e" .n het gezelschap dat haar voegde. Maar men moet ook

erkennen dat zij zich inderdaad uitmuntend heeft gedragen, en dat zij bewezen

te doen "Cr * ra"g te handhaven en hare familie eer aan

,gebru'kte ™ der haast het avondmaal, om vroeg te kunnen naar bed gaan en des anderendaags weder vroeg bij de hand te zijn.

Geertruida, die te midden van haren spijt en droefheid toch eenigszins gestreeld

toegevloeid h ™ ^wijzingen, den ganschen dag haar van a!e zijden

toegevloeid, herinnerde zich in dat oogenblik hetgeen zij van hare gevangenbe-

aarster geleden had, en haren vader zoo geneigd ziende haar in alle opzichten

fis vnnrnh ^n""' Z gr°°te Zaak' van welke »owel voor hem

L alles. lfhTg' Wllde T dan t0ch ook gebruik maken van den goeden Z ' lZelket! Z1J ^ hem geraakt was, om ten minste een der hartstochten die naar kwelden te voldoen. Zij toonde dus niet alleen een sterken afkeer van die Kamenier, maar beklaagde zich ook bitter over hare behandeling.

J ' ZClde d,6 pri,nS' "Heeft ziJ u niet met behoorlijken eerbied behandeld! Morgen, dat verzeker ik u, morgen zal ik haar de ooren wasschen, en zóó dat

vin ha?KK gT genu ZaL Laat JmijLmaar begaan' gy zult er volkomen voldoening van hebben. Intusschen eene dochter, over welke ik zoo tevreden ben, moet

Sluiten