is toegevoegd aan uw favorieten.

De verloofden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

me£edeen o^wel^nd antWOOrden' onder de onophoudelijke toejuichingen der de overigen gesust werd,'

vrienden -doen van die goede

w„rt7e" gedeelte dergenen' d,e aIdaar reeds met dezelfde goede oogmerken

gemaakt MgetWb!dedenWar?' ^ " intUSSchen alles tot -jne^ntvangsf gereed wederdrineen en 2 7e"fnen> met d^gen, met dringen, met duwen, met die de nabiibéid van hZ dlen 'Jver en die vernieuwde krachten,

de menigte in tweern te °*h , blïz«< was het hun eindelijk gelukt aldaa.^ dringen zóó dat er tn« verdeeI®n' en daarop die twee menigten achteruit te

plaatsje' over was Ren™ !r l de k°etS' die stilhie,d' een kIein lediS

vergezeld had kon 7! ■ als voorlooper half als lijfwacht de koets

die aan beide 'zHHen vl a »"i ^ ^ tW6e "jen van g°edwilligen plaatsen,

hen golvende menie-te i„ h plaatts->e geposteerd, als twee dijken de achter

breede en stevitre frh H 6 ™an® hielden. En terwijl hij daaraan door zijne

ptaatsom te zien * Wei",g t0ebracht' had hiJ metee" «n heerlijke

en H^ernCr blief metJVern,euwde kracht van zich af, toen hij dat ledige plaatsje de nog gesloten deur gewaarwerd. Gesloten wil hier eigenliik zeisen niet Pen:..Wy * scharnieren hingen zoo goed .1, lo, aan £ pXÏÏVo^e reeds naar h' ' ®esPie n en gebarsten deur zag men een stuk van den ketting die han 'nnen gebogen, verdraaid en bijna zelf ontwricht, de nog even aan elkaar'

grootste'spleet e^Dlaatst't *"7 Ee" 8°edwillige had^zichvot de

pJier-

plaatste h'^zijn^oïop'dftreï3"0 °P ^ ^ ^ braVen man leggende

zichten duTzÏnd hlTrH beide ziJde.n °P de teenen om te kijken: duizend gezichten, duizend baarden beijverden zich om zich boven elkander te verheffen

meenégesTikenetewee7SFerigheid °PIettendheid bra<*t een oogenblik van alge-'

Afrond iroetrdegm fr 238 Va" Zij"e tr6ê evenaIs van «en preekstoel in

op de bofst le^enH 8 k"16' ^ beweging van het hoofd, en de linkerhand

langzLm me gln H ? hlJ: "Br°°d e" reCht!" en zo° kl» hij af. deftig en

toefuichin'gen die mf n .t0ga' 0nge®0eld en onverzeerd, onder de donderende toejuichingen, die nu opnieuw de lucht deden weergalmen.

zii haL °ne,rs van het huis hadden intusschen de deur geopend - of liever

irs tttzz isT- -

menscheiT houdt*1hét^' nf'f5 h'J' £d°e 8°ed °pen' dat ik er in kan" En «'->> brave om God ƒ' wil° F n h Z} tegen" PaS °P dat z« miJ niet °P het lijf komen,.... Mijne heeren' Fen deii loegang toch open, voor zoo met een .... Hei! Hei.'

fen beetie mef Hie T ^Je' Hij Weder t0t die van binnen' .voorzichtig

medeSn met ml hL m" T d00r! Hei! Mi->ne ribben! Heb een weinig even ' £ to*I / kUnt gij We' toedoen- Neen' neen- wacht een!

zitten als Ferre'r ^e f83' ,C Z°U werkelijk tusschen de deur hebben blijven a s de itaart eener feCP T bf61 handig naar binnen g^'ipt had. die verdween

CLftd,e door een"""""ve™'8d mM

balken eestuf°7ii weder gesloten deur werd nu van binnen opnieuw met

8 StUt' ZlJ' dle den P°st van hjfwacht van Ferrer op zich genomen hadden,