is toegevoegd aan uw favorieten.

De verloofden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Proefpagina; G. J. SPOOR, Uit het dagboek van een kassier.

6

Snel dien heb ik nooit hooren noemen. — Heeft

die heer niet gezegd wat hij hebben moet?"

„Ja, meneer! of liever, neen. Juist gezegd heeft ie 't niet. Toen ik er naar vroeg, omdat ik begreep dat u nu niet graag vreemden wilt ontvangen, ze! hij glimlachend, dat ie wel eens terug zou komen, als u nu belet had. En toen ik hem vroeg of 't dan geen haast had, zei hij: „Haast? Haast juist niet. Als meneer er geen haast meê heeft, dan kan ik nog wel een dagje wachten." En toen ik hem vroeg, of ik de boodschap niet doen kon, schudde hij alleen zijn hoofd."

„Nu laat dan dien heer maar terugkomen, 't Is zeker de een of andere hulponderwijzer, die mijne voorspraak komt inroepen; ik ben in geen stemming om over particuliere belangen te redeneeren. Morgen tusschen tien en twaalf uren, 't gewone spreekuur."

Jansje vertrok en kwam met de boodschap, dat meneer dan morgenavond op denzelfden tijd zou terugkomen, daar 't hem op de genoemde uren onmogelijk was.

Toen Jansje, zonder eenig antwoord bekomen te hebben, weêr vertrekken wilde, riep van Stolwijk haar terug en vroeg:

„Hoe is 't? Waar blijft nu de schoonmaakster?"

Jansje scheen naar woorden te zoeken; ze was bedremmeld en antwoordde stotterend:

„Ja meneer! dat had ik u vergeten te zeggen ze is

er niet op 't oogenblik."

„Niet, en waar is ze dan?"

„Dat zou ik niet juist kunnen zeggen, meneer! Ze heeft me alleen gevraagd, even een boodschap te mogen doen ... ze zou dadelijk weêrom komen, en 't van avond wel inhalen, als 't noodig was, zei ze."

„Hum! dat 's vreemd... dat ding weg en zij om een boodschap. Dat komt me ver... zonderling voor." — 't Woord verdacht lag op de lippen, maar werd niet uitgesproken. En weêr de kamer een paar malen doorloopende , vervolgde hij: „Wacht nu maar met den timmerman en de gaswerkers te roepen, tot ik je zal hebben

Uitgaven van A. W. Sythoff's Uitg.-MU. te Leiden.