is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ambacht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welgesteld ambachtsman door een dergelijke aanbesteding, waarover hij zich in het begin zoozeer verheugde, te gronde wordt gericht. Hij heeft vergeten (of weet niet) dat bij zijne uitgaven niet alleen de inkoopsprijs der bouwstoffen en het uit te betalen arbeidsloon behooren, maar dat daarbij een zeker percent voor algemeene onkosten zijner zaak gerekend moet worden, dat betrekkelijk hooger is naarmate er in een jaar minder wordt omgezet, d. i. naarmate de zaak kleiner is. Maar dezelfde man — en zoo zijn er honderden — die niet in staat is een goede berekening te maken van kosten, zal ook niet in staat zijn om die factoren te zien en in zijn berekening op te nemen, die geschikt zouden zijn om zijne bedrijfskosten te verminderen. Hij heeft er geen begrip van, hoeveel het hem per jaar schelen zou, als hij den arbeid, waarvoor hij dien man betaalt, door een motor liet verrichten, die hem het halve dagloon van een enkelen arbeider kost. Hij is niet op de hoogte om uit te rekenen, wat de motor hem per dag of per uur kost aan rente, exploitatie en amortisatie; hij denkt alleen aan de betrekkelijk groote som, die hij in eens moet uitgeven om in het bezit van zulk een machine te geraken."

In verband hiermede behandelt de schrijver van bovengemeld opstel een andere belangrijke vraag: „hoe staat het over het geheel met de koopkracht onzer handwerkslieden ?" En zijn antwoord hierop luidt:

„Buitengewoon slecht. Het grootste deel van hen heeft nauwelijks crediet om zich bij bestellingen van eenigen omvang de noodige grondstoffen aan te schaffen, laat staan om een betrekkelijk hooge som te krijgen voor het aankoopen van een motor. Ons credietwezen is zoo ingericht, dat crediet alleen gegeven wordt aan groote ondernemers en dat kleine handwerkslieden het in 't geheel niet kunnen krijgen, of in een vorm, waardoor zij overgeleverd worden aan de genade van een zekere klasse credietgevers, die hen uitzuigen. Dit is een verschijnsel in onze volkshuishouding, dat zeer veel bijgedragen heeft tot den snellen teruggang der liandwerksnijverheid in haar strijd met de fabrieksnijverheid. Hebben de kleine motoren de technische wapenen in dien