is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ambacht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

venhage, Utrecht, Arnhem, Zwolle, Groningen, Alkmaar en Middelburg, opende in 1893 de eerste gelegenheid voor het afleggen van proeven van bekwaamheid in het timmeren, smeden, meubelmaken, huisschilderen en koperbewerken; waarvoor zich een 69tal candidaten aanmeldden, waarvan 32 aan de proefaflegging deelnamen en 18 slaagden. ')

Ofschoon, ondanks de propaganda ter plaatste, de twee grootste steden, Amsterdam en Rotterdam, geen enkelen candidaat leverden — de reden daarvan spreekt uit hoofdstuk IV en V — heeft mijn rondreis in 1893 en mijn optreden voor die zaak in twintig plaatsen des lands mij doen zien, dat onder de handswerklieden daarvoor veel sympathie bestaat. Evenzeer blijkt dit uit de vele briefwisselingen, daarover door den toenmaligen en den tegenwoordigen secretaris der Vereeniging met werklieden- en vakvereenigingen gevoerd.

Dit, gevoegd bij het feit, dat de geslaagde candidaten voor het meerendeel reeds spoedig mochten ervaren, dat het verworven diploma hun een steun en aanbeveling was, deed den wensch toenemen naar voortzetting van deze proefafleggingen, en werd voor dit onderwerp o. m. een plaats gevraagd en verkregen onder de punten van behandeling voor het Nationaal congres voor vakopleiding van werklieden, dat in 1895 vanwege de Maatschappij ter bevordering van Nijverheid te Amsterdam is gehouden.

Voorzeker herinneren zich velen de levendige debatten daar gevoerd; zij zijn in stenografisch verslag openbaar gemaakt.

De vraag, handelende over de proeven van bekwaamheid werd daar door mij ingeleid en in 't bijzonder aanbevolen als zaak van algemeen belang. O. a. zeide ik toen het volgende:

1) De reden van het verschil tusschen ;die 69 en 32 is hierin gelegen, dat velen candidaten door de commissie werd ontraden zich onvoorbereid aan de proefaflegging te wagen.