Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Genootschap „Architectura et Amicitia."' het Kon. Instituut v. Ingenieurs, de Vereeniging v. Burgerl. Ingenieurs, de Vereeniging v. Werktuig- en Scheepsbouwk. de Vereeniging v. Electrotechniek. de Maatschappij v. d. Werkenden stand, het Algem. Nederl. Werklieden-verbond, de Maatschappij tot Nut v. 't Algemeen, het Nederl. Werklieden-verbond „Patrimonium." de Nederl. R. K. Volksbond, de R. K. Gildenbond en

de Vereeniging ter bev. v. Ambachtsonderwijs in Drenthe.') De 14 vertegenwoordigers dezer vereenigingen, aangevuld niet 11 andere, hieronder nader aangeduide vertegenwoordigers, vormden te zamen het Comité van 25, dat zich tot een afzonderlijke vereeniging constitueerde, welke Vereeniging thans 26 vereenigingen en 241 personen onder hare leden telt.

Deze Vereeniging nu tracht, blijkens haar bij Kon. besluit goedgekeurde Statuten, haar doel (veredeling van het ambacht) te bereiken door: a. het doen afleggen van proeven van bekwaamheid, ter verkrijging van de graden van en „meester"; b. het uitgeven van leerboe¬

ken ; c. het houden van vergaderingen ter bespreking van alles wat verder tot die „veredeling" kan leiden; d. het bijeenbrengen en beheeren van de noodige fondsen.

De Vereeniging wordt gevormd door gewone leden, vereenigingen, begunstigers en eereleden. De contributie der gewone leden bedraagt tenminste fl per jaar; die der vereenigingen, indien het werklieden-vakvereenigingen zijn, ten minste f 1 voor elke 100 leden of een gedeelte daarvan. Begunstigers betalen ten minste f2.50 per jaar of een gift ineens van ten minste f 50. Zij telt thans 162 leden en begunstigers, waaronder 36 vereenigingen.

Het Bestuur der Vereeniging wordt uitgeoefend door het

X) Hierby voegden zich kort daarna nog: de Vereeniging V. Vakopleiding in Nederland en de Nederl. Vereeniging v. Teekenonderwjjs.

Sluiten