Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGLEMENT

voor de

BIBLIOÏHEEK

van de Vereeniging

..DE VRIJE GEMEENTE."

Art. 1.

De bibliotheek van de Vereeniging „De Vrije Gemeente" wordt in stand gehouden door giften in eens en jaarlijksche bijdragen van Leden en Begunstigers of andere belangstellenden. Voor zoover de uitbreiding dit noodig maakt, kan zij jaarlijks over een bedrag van ten hoogste ƒ 50,— beschikken uit de algemeene ka? der Vereeniging. Zij wordt, onder directie van den Voorganger en onder toezicht van de Commissie voor godsdienstonderwijs, beheerd door den Hoofdbeambte, bijgestaan door een Amanuensis, wiens bezoldiging ten laste van de algemeene kas komt.

Art. 2.

Alle Leden en Begunstigers der Vereeniging, zoowel als de leeraren aan de school voor godsdienstonderwijs en de leerlingen der drie hoogste klassen hebben het recht boeken ter lezing te verkrijgen, des vereischt na teekening van een gedrukt ontvangbewijs. Zij, in wier huis een besmettelijke ziekte heerscht, kunnen geen boeken

Sluiten