is toegevoegd aan uw favorieten.

Rekenkundige vraagstukken voor leerlingen van 12-18 jaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

li

Uitgaven van P. NOORDHOFF te Groningen.

AlHon, D. Aardrijkskundig Leerboekje yoor de hoogste klassen der Lagere School en voor Normaallessen.

Met afbeeldingen en figuren.

I. Nederland en Europa. Derde druk f 0,40.

II. Ned. Koloniën en de vreemde werelddeelen. Tweede druk f 0,40. Sohoolblad: «Degene, die van een leerboekje bij zijn aardrijkskundig onderwijs houdt, vindt in de beide boekjes van den heer Aitton gepaste stof."

Ankum, L. van, De leestoon. Leesboek voor de hoogste klassen der Lagere Scholen, Herhalingsscholen en Normaallessen.

Prijs ƒ0,30.

Chr. Schoolbode: «Dit boek, samengesteld ter bevordering van goed lezen, bevat 47 doeltreffende /eesoefeningen. Hét is een leerzaam, prettig en duidelijk leesboek."

Bont, A. L. de, Geschiedkundige Schoolatlas van het Vaderland in 20 kaarten en bijkaartjes.

Prijs f 0,50.

Chr. Schoolbode: »Wij gelooven, dat deze atlas van groot nut kan zjjn."

Hofkamp, K. J)e Natuurkunde voor de lagere school en voor de laagste klassen der Burger Dag- en Avondscholen, Normaallessen en Meisjesscholen.

Met 84 figuren.

. Vjjfde, vermeerderde druk. Pr ga f 0,90.

De Toekomst: »De tekst is zeer verzorgd en bet werkje Iaat ook onder wetenschappelijk opzioht niets te wenschen. De taal des Bchrgvers is keurig, klaar en eenvoudig zonder stijfheid. Het boek verdient ten volle de gunst, die het bij het schoolsch publiek verworven heeft."

Huizinga, Prof. Dr. D. Handleiding bij het Eerste Onderwijs in Scheikunde aan burgerscholen. i 2e druk. Prijs f 0,75.

Jespersen, Prof. Dr. Otto en Sarauw, Chr. Engelsch voor Eerstbeginnenden. Voor Nederland bewerkt door M. Meijboom. Met vele houtgravuren.

Eerste deel f 1,00. Tweede deel f 1,25.

Kamp, Dr. H. V. d. Beknopt Leerboek der Planimetrie. Met 97 figuren,

Prjjs f 0,75.

Kors, Dr. J. Inleiding tot de Praktijk en de Theorie van het rekenen.

Prjjs ƒ 0,50.

Het Sohoolblad: «Een handig boekje."