is toegevoegd aan uw favorieten.

Oud en nieuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V O O R II E D E.

Andermaal waag ik het, voor den dag te komen met Oud en Nieuw. Moge ook deze tweede bundel worden ontvangen met dezelfde belangstelling, die zijn voorgangei te beurt viel. Zien wij nu, of de stoften die hier zullen worden behandeld, de aandacht van den lezer verdienen.

Vooreerst: hoedanig moet ons oordeel zijn over de geloofsvervolging in de 16e eeuw, — en heeft die zoo ontelbare slachtoffers gemaakt als waarvan onze oude schrijvers gewaagden? In twee opstellen (Geloofsvervolging en Merkwaardige cijfers) heb ik de zaak opnieuw onderzocht, en kwam zoo tot zekere uitkomsten, niet weinig verschillende van de al te sombere voorstelling, die velen misschien zich van den aard en de hevigheid dier vervolging hadden gevormd.

II faut juger les écrits d'après leur date. Dit geldt van het kleine opstel Eene oude critiek, dat al dagteekent van het begin van 1879. Toen was er juist eene lange reeks gevierd van nationale herinneringsfeesten, waarbij onze redenaars in geestdriftige woorden de groote gebeurtenissen der 16e eeuw hadden herdacht. Het kwam mij voor, dat de scherpzinnige, met fijnen spot gemengde opmerkingen van den ouden Griekschen wijsgeer op soortgelijke gelegenheids-welsprekendheid gemaakt, ook nu nog te behartigen waren.

Vóór 250 jaar is de titel der twee volgende stukken,

1