is toegevoegd aan uw favorieten.

Oud en nieuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal nog duidelijker worden. Men houde nu verder in het oog, dat, waar onze auteur de rechtsgronden der plakkaten verdedigt, zijne redeneeriug voorzichtigheidshalve meest den papisten of den Spaanschen in den mond wordt gelegd ; maar later, waar het vooral de cijfers geldt, spreekt hij vrijmoedig uit eigen naam. Lezen wij dan nu nog voort:

,,De Papisten of Spaanschen zeggen daarop, dat de registers en archieven in alle Provinciën, wel haast het contrarie konden aanwijzen, 't Is waar, dat er scherpe, ja bloedige plakaten gemaakt zijn door Kakel en Filips tegen degenen, die troublen, verandering, oproer, en opstand maakten en verwekten tegen den Staat en de Religie; daarom het genoemd werd de Raad van troubles. Is er wel een regeering op aarde ooit geweest, of is er thans nog wel een regeering op aarde, waar men geen wetten maakt tot bescherming van ieder staat en godsdienst ?"

Nu volgt eerst het voorbeeld van Constantijn de Groote, en dan: „In Engeland is nog op dit uur, en sedert de Reformatie een wet geweest, dat de Jesuieten werden gehangen en gevierendeeld, als zij in Engeland komen" [en hoe scherp men daaraan hield, blijkt uit het feit dat daar alleen in de 14 laatste regeeringsjaren van Euzabeth 40 priesters op die wijze zijn omgebracht] „en zijn niet hier te lande alsnog wetten tegen de overtreders in 't stuk van de religie, geldstraffen, gevangenis, eindelijk lijfstraffe ? Alles wel ingezien, het was niet om de Religie, maar om de overtreding der wet ... Te zeggen, de Paapsche religie was afgodisch, is niets anders dan wat de Koning (Filips) zeide, de Gereformeerden zijn ketters; en beide komt niet in consideratie. Alle prinsen, zelfs heidensche en Turksche zeggen: wij mogen maken politieke wetten, tot conservatie van onzen Staat en gebruiken, inzonderheid de wel hergebrachte (van ouds wettig bestaande); en liet gebruik in de kerken alhier was alzoo geweest van den eersten tijd af, dat de provinciën uit het heidendom tot het christengeloof waren bekeerd, door de zendelingen van den Paus