is toegevoegd aan uw favorieten.

Oud en nieuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waldensen de eigenlijke vaders der Doopsgezinden" '). Die meening door Jac. Mehrning (Tauf-historie 1647) voorgestaan, werd nog in deze eeuw bepleit door C. v Geuns en A. W. Cramer (die echter erkende dat het historisch bewijs daarvoor, ontbrak.) En Dr. Sepi> kon dan ook zeggen (t. a. p.) ..Eer De Hoop Scheffer den moed bezat Anabaptisten en Doopsgezinden als in één adem te noemen, was het gewoonte geweest den oorsprong der Doopsgezinden bepaaldelijk der Nederlandsche elders te zoeken." En hij voegt daaraan toe (blz. 894): „Wij zijn in dezen tijd genezen van de Wederdoopers-vrees, waardoor de geschiedschrijvers onder de vroegere Doopsgezinden zich kenmerkten." Wel een bewijs hoezeer thans 1 »ij echte geschiedvorsehers een ongegrond verzinsel moest wijken voor de historische waarheid.

Aant. II (bij blz. 29). Arend van Slichtenhorst geeft ons in zijne „Geldersche geschiedenissen" (uitg. in 1654) het volgende bericht over de Anabaptistische woelingen van 1575 —80 (in t XIVe B. n. 89). Ik heb slechts de spelling veranderd. „Dit jaar (1580) is vermaard door den dood van den drolKgen kabouter Jan Willemszoon van Roermond, die na Melchior Hoffmann. Balth. Hübner, Thomas Muntzer, Jan Denk, Jan Matthijssen, Jan van Lei.iden, David Joris. Menno, en eindelijk Jan Appelman (die in 1560 aan den hals was gestraft) zich heeft onderstaan te Roermond en in de naburige gehuchten, te doen verluiden, dat de leer der Wederdoopers de zuiverste van allen was, en dat hij opgewekt was van God om dezelve te verbreiden, dat men ook niet voor wettelijk moest houden de Overheid welke zijne meeningen niet aannam. Zijne navolgers zich ondereen vrijheid gevende van te stelen en te straatschenden,

hebben dit hun nieuw koninkrijk een tijd lang staande gehouden

en bediend: roemende te onréchte, dat zij met een goed gemoed. in 't zwaard Gods en Gedeon's, de goddelijke gerechtigheid plegende waren. Diensvolgens zijn er vele edellieden, sloten en rijke huizen, bij cntijde uitgeplunderd, menig mensch van de nachtstroopers vermoord, en in de gewesten van Gelder, Gulik. en zelfs over tien Rijn, de landzaten wijd en zijd geplaagd en

1) Aldus bij Sepp (Bibliotheek van Nederl. Kerkgesch. a" 1886 blz. 289) I>r. Ciik. Sepp was rustend Predikant bij de Doopsgezinden.