Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schiedenis." Wij zien dus in dien vorst niet den verachtelijken dwingeland, waarvoor Motley hem uitmaakt; nog minder een gedrocht, waarop de Belgische geuzendichter Jul. De Geytek zooveel slijk heeft geworpen. Doch dit in 't voorbijgaan.

In 1515 reeds, op pas vijftienjarigen leeftijd aanvaardde Karei, het bewind over zijne Nederlandsche Staten. In 't volgende jaar, na den dood van zijnen grootvader van moeders zijde (Ferdinand van Arragon) beklom hij den Spaanschen troon, en werd in 1519 tot Keizer gekozen. En hier te lande, na in 1528 als heer over Utrecht, in 153t> over Groningen erkend te zijn. zag hij zich. kort na het afsterven van den laatsten der Egmonds, in 1543 ook in 't bezit der Geldersche hertogskroon. Zoo was hij dan heer van de zeventien Nederlandsche gewesten, waaronder toen ook Artois en Fransch Vlaanderen ') werden gerekend, alsmede Luxemburg, Luik echter niet; dit stond onder 't bestuur van zijn bisschop.

Veertig jaren lang had Kakel het bestuur over de Nederlanden gevoerd, toen hij besloot zich daarvan ten gunste van zijn zoon Filips te ontdoen. De overdracht, die te Brussel den 25en October 1555 plaats vond, moet eene indrukwekkende plechtigheid zijn geweest. Eene uitvoerige beschrijving daarvan is ons door Motley gegeven. Wij zien daar de ontroering der aanzienlijke vergadering „ontroering zonder twijfel even algemeen als oprecht" -). En

1) Do zo beide landschappen vormen thans de Franscho Departementen 1'us de Calai» en Nord.

2) Hoe Motley niettegenstaande! deze en andere bekentenissen, waaruit ten duidelijkste blijkt, dat de Keizer de sympathie zijner onderdanen genoot, en ook ten volle verdiende, — hoe hij toch de dwaze vraag kon stellen: „En evenwel, waarmede had Kakel het aan de Nederlanders verdiend, dat zij hem zoo zeer betreurden dit behoef ik hier niet weder te onderzoeken. Wij hebben dat vroeger al gezien in Motley en zijne porlretlen. Geheel zijne voorstelling van het karakter van Karel en Filips is hartstochtelijk partijdig.

Sluiten