is toegevoegd aan uw favorieten.

Oud en nieuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den Prins „om de kwade wegen" niet binnen haar muren te komen; wat dan ook niet geschiedde.

Nu lag Amsterdam aan de beurt. Hier ware men liefst verschoond gebleven van dit bezoek. Reeds te Gorkum waren twee burgemeesters van Amsterdam, Van Waveren en Hasselaer bij den Prins gekomen, om Zijne Hoogheid te doen verstaan, dat het hunne stad. als zijnde slechts een lid der Hollandsche Staten niet paste, met de afgevaardigden der Algemeene Staten in onderhandeling te treden, en dat zij hem bijgevolg het aan hunne stad te brengen bezoek moesten ontraden. Daar dezen evenwel den Prins daar niet van zijn opzet afbrengen konden, werd dit eene week later nog eens beproefd door den oud-burgemeester Geelvinck en den schepen Hendrik Spiegel, die hem te Edam te gemoet gingen. Zij hadden in last Zijne Hoogheid te verzekeren, dat hij als Stadhouder van Holland in hunne stad komende, daar met alle eer zou worden ontvangen. Doch hij antwoordde ook nu weder koel. dat hij er komen zou in alle hoedanigheden waarmede hij bekleed was, en met zijn gezelschap.

Nauwelijks was dit bericht overgebriefd naar Amsterdam, of men bereidde zich daar voor op eene plechtige ontvangst, en riep de schutterij onder de wapens. De Stadhouder met eene sloep het IJ overgestoken, en op den Dam aan land gestapt, werd door burgemeester Bicker vergezeld naar het Prinsenhof, waar de feestelijke middagdisch aangericht was. Maar de Prins wilde daar niet aanzitten, zeggende geen goede sier te kunnen maken met lieden die onwillig waren hem aan te hooren. Die onwilligheid zou hem terstond nog duidelijker blijken, toen zijn verzoek, om met de andere heeren, als afgevaardigden der Algemeene Staten, in den vollen Kaad gehoor te krijgen, door den burgemeester vlakweg afgeslagen werd. En de vroedschap, daarover geraadpleegd, oordeelde niet anders. Ook door haar werd den Prins zelf, daar hij over de propositie van de StatenGeneraal, en in hun naam, gehoord wilde worden, de toe-

9