is toegevoegd aan uw favorieten.

Oud en nieuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat hij, goedvindende in de vroedschap te verschijnen, in zijne hoedanigheid van Stadhouder daar gehoord zal worden. (f) De afgevaardigden van Amsterdam zouden in de Hollandsche Staten hun best doen, al het gebeurde te doen vergeten, e) De voor de stad liggende troepen zullen onmiddellijk aftrekken, gelijk ook in de stad het daar aangenomen volk zal worden afgedankt.

Er was nog een laatste artikel, dat in de vroedschap eerst hevigen tegenstand ontmoette, maar ten laatste toch doorging. Daarin verkreeg de Prins, dat de gebroeders Andriks en Cornklis Bicker de eerste oud-, de tweede regeerend burgemeester, voor altijd uit de stedelijke regeering uitgesloten werden, zonder dat daarmede echter hun goede naam zou worden gekrenkt. Daar die beide heeren zelf de verklaring aflegden, dat zij tot behoud der rust, zich voortaan wilden onttrokken aan de regeering der stad, stemde de vroedschap, na de gebroeders „zeer affectueuslijk bedankt to hebben," eindelijk toe, dat men zich hierin naar het verlangen van den Stadhouder zou schikken.

Zoo liep het dus af met den aanslag op Amsterdam. Al was de onderneming zelve mislukt, toch had de Prins daarmede zijn hoofddoel bereikt. Amsterdams verzet was gebroken, en daarmede ook do tegenstand van de andere onwillige steden: en de Staten van Holland zouden zich nu ten opzichte van het oorlogs-budget wel schikken naaide zienswijze der andere provincies. Zoo was dus do eer van den Stadhouder gered, en hij mocht zich zeiven geluk wenschen met de verkregen uitkomst.

Zoo oordeelde ook de Fransche gezant Brasset, van deze gebeurtenis verslag gevende aan den minister Mazarin. Den 10n Augustus schreef hij uit den Haag: „Monseigneur, Vous aurez vu par une seconde lettre. . . que raccommodc-

komen, was door de regeering van Amsterdam afgeslagen. En de Prins was verstandig genoeg er verder niet op aan te dringen; hij vertrok zelfs zonder een bezoek aan de stad te hebben gebracht.