Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(lood, in al hun waardigheden zagen hersteld. Iets later (want Amsterdam wilde „zijne moderatie toonen") geschiedde dat ook met de Bickers.

In 't voorbijgaan zij nog vermeld, dat den 15« Januari de doopplechtigheid plaats had van den jongen Prins, bij welke gelegenheid hem door verscheiden Staten en steden jaargelden toegekend werden.

II.

Nu zijn wij gekomen aan den gedenk waard igen dag, waarop de Groote Vergadering een aanvang zou nemen. Met het oog op de talrijkheid der opgekomen afgevaardigden — meer dan driehonderd — hadden de Staten van Holland de zoogenaamde Ridder- later Loterij-zaal op het Binnenhof, tot het houden der zittingen bestemd. De keus van het vergaderlokaal kon wol niet beter. Eerbiedwaardig door ouderdom en grootsche herinneringen, overtrof deze zaal ook door haar groote afmetingen en eenvoudige schoonheid, alles wat de profane bouwkunst tot dien tijd toe, in ons land ten minste voortgebracht had l).

Hooren wij nu van een ooggetuige, hoe de zaal voor die gelegenheid ingericht was. „Daar waren banken gemaakt aan beide zijden, opgaande in vorm van een amphitheater, om de Provinciën naar haar orde. en naaide veelheid van haar gecommitteerden te plaatsen, elk bijzonder. In 't middden tusschen beide werd gelaten eenc doorgaande ruimte, alwaar in 't midden gesteld was eene

1) Do zaal is 37,5 meter lang; 18,8 M. breed en 20,5 M. hoog; de gewolfde zoldering werd door geen enkelen pijler gestul. Zoo was het vóór de laatste verbouwing, die wel niemand een verfraaiing zal noemen. — In deze zaal had in 1581 de afzwering van den Spaanschen koning plaats: uit haar betrad Oldenbahneveld het vóór den ingang opgerichte schavot. Dit aanzienlijk gebouw werd omtrent het jaar 1250 gesticht door den Hollandschen graaf Willem II fin 1248 Roomsch-Koning gekroond).

Sluiten