Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

breken." En daarom, zoo gaat hij voort, „wenschten de Heeren Staten van Zeeland, dat gedacht mag worden op een remedie, waarmede 't zelve defect allergevoegelijkst zoude kunnen worden gesuppleëerd."

Het remedie door den Zeeuwsehen redenaar zelf voorgesteld, is te weinig bepaald 0111 er in de toepassing eenige vrucht van te kunnen verwachten. En gevaarlijk zelfs voor de zelfstandigheid van ons land zou ik het hebben geacht, zoo de vergadering zich had vereenigd met het voorstel van dezen Zeeuw, om als uiterste middel „de differenten te submitteeren [ter beslissing over te laten] aan eenige van de Vrienden en Geallieerden, die' in de conservatie van dezen Staat voornamelijk zijn geïnteresseerd." Wij weten tegenwoordig maar al te goed, wat een volk van vreemde interventie heeft te wachten.

Om onnoodige herhalingen te vermijden, zullen wij niet verwijlen bij hetgeen Utrecht, Gelderland en Overijsel betreffende de Unie en Militie in 't midden hebben gebracht. Nieuwe gezichtspunten worden daar niet gegeven; slechts nadere détals over verbeteringen, die zij in het legerbestuur enz. wenschen te brengen.

Alleen over het advies van Friesland zullen wij later nog een woord moeten zeggen. Want eerst dienen wij kennis te nemen van de gewichtige voorstellen door de Staten van Holland ingediend op den 13" Februari. Wij lezen in Hemt. Leeuw fol. 87: „Den 13» Februari, zijnde nu ingekomen de Inclinatiën van al de Provinciën op de ouverture en de propositie, bij en van wegen Holland den 18n Januari gedaan, hebben de heeren van Holland bij monde geproponeerd en bij geschrifte overgeleverd hun nadere Consideratiën tot bekorting van de besoigne van de groote vergaderinge, luidende als volgt:

„De Heeren Staten van Holland en West-Vriesland

met distinctie van zaken die puur Provinciaal zijn .... en zaken die specteeren tot de deliberatien van deze Vergadering... hebben geoordeeld, dat eenige zaken vervat in de con-

Sluiten