Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat de Gereformeerde Religie in 1619 bevestigd, door elke provincie en door de Generaliteit, met de macht van het land zal worden gehandhaafd — dat de plakkaten tegen (e Pausgezinden zullen blijven in hun vigeur, en ook striktelijk worden geëxecuteerd — dat de salutaire Resolutiën ter Generaliteit genomen op de invoering van de politieke reformatie in de Meierij van 's Hertogenbosch enz. effective m al hare poincten en articulen zullen worden geëxecuteerd.

Uit dit laatste punt ziet men, hoe toch vooral de politieke hervorming in geheel roomsche streken op het piogram stond der toenmalige Regeering. Of de Roomschen zich lieten winnen voor de nieuwe leer, scheen haar vrij onverschillig: de hoofdzaak was dat zij verstoken bleven van alle Staats- en gemeenteposten, tot zelfs die van doodgraver toe.

V.

Een volledig overzicht van al de verhandelingen der

Groote Vergadering ligt natuurlijk buiten het plan en het

bestek dezer Studie. De slotsom der aldaar gehouden

beiaadslagingen voor de drie hoofdpunten, kan men vinden

m Arend'a AUjem. Gesch. den Vad. ï V<- 1)1. Ie stuk bl/ 214 w. J).

\ erder valt nog te vermelden, dat Drenthe bij de Vergadering aandrong om tot den rang van Provincie te

1) Ziehier het voornaamste daarvan: a) Wat de Unie aangaat wordt daarin bepaald, dat voorkomende geschillen tusschen de provinciën zullen beslecht worden door daartoe benoemde comnnssiën. Eene schikking voorzeker, waarvan weinig heil was te wac ten. b) T. o. van de Militie vond men goed, dat ieder gewes e posten van het te zijner repartitie staande krijgsvolk /ou egeven; en dat de troepen trouw moesten zweren aan de a en- eneraal, aan do Staten der Provincie, en aan hun betaalseeren. -- ,) \\ ;,t de Helujie betreft, de daaromtrent genomen es ui en 7.ijn bijna eensluidend met het voorstel van Holland W,J merboven medegedeeld hebben.

Sluiten