is toegevoegd aan uw favorieten.

Oud en nieuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een voorname rol had gespeeld. Maar werd deze strafbaar verklaard, wat dan gezegd van Willem Frederik, die in dezelfde onderneming het opperbevel over de troepen gevoerd had'? Na langdurige debatten doet Friesland (zeker ook om de eer van zijn stadhouder te redden) den 24» Juli het gewichtig voorstel van algemeene amnestie. En hoewel Holland nog lang bleef tegenstribbelen, men begreep daar toch ten laatste, dat het niet aanging, een ondergeschikt krijgsoverste, zooals Sommelsdijk was, te straffen voor een bedrijf, dat men in Graaf Willem Frederik wel door de vingers moest zien '). Zoo werd dan eindelijk den 19n Augustus het voorstel betreffende de algemeene amnestie goedgekeurd door alle gewesten. Men lette echter op den langdurigen tegenstand, aan deze verzoenende schikking geboden ; om daaruit te besluiten, dat in veler borst het vuur van den politieken hartstocht nog op verre na niet uitgedoofd was. Ook verzuimden de Hollandsche Staten niet, eene Wederlegginge te geven van de bovenvermelde Redenen en Motieeen, die ook in druk verscheen.

Zoo kon dan de groote Vergadering haar gewichtige taak als geëindigd beschouwen. Op Maandag 21 Augustus hield ze haar laatste zitting, waarin men eerst besloot een dankdag uit te schrijven tegen den 13« September; waarbij dan de algemeene vreugde over den gelukkigen afloop van dit congres nog duidelijker aan den dag zou

1) De meeste leden van Holland wilden eerst van geene amnestie voor Sommelsdijk hooren zoodat deze den 21 Juni, bij den Frieschen stadhouder klaagde: „II ne reste plus, pour me tirer de tout embarras et de la persécution de mes ennemis c/ne de faire tenir bon h vos provinces." En terwijl niettegenstaande het krachtig optreden van Groningen en Friesland, de zaak lang hangende bleef, richt Sommelsdijk brief op brief aan Willem Frederik, om zich door zijn invloed den voortdurenden steun te verzekeren dier beide provincies. En zoo werd ten laatste het hem zoo lang dreigend gevaar nog bezworen.

ia