is toegevoegd aan uw favorieten.

Oud en nieuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men eindelijk te Londen klaar gekomen met het groote werk. Op den laten avond van den 15n April wordt het vredestractaat, thans behelzende 38 artikelen, door de Engelsche commissarissen en door onze gezanten geteekend. Wij lezen daaromtrent in het Verbael (blz. 357) dat do Commissarissen volgens afspraak tegen vijf ure na den middag zich begeven hadden naar onze ambassade, en dan : „Na eenige reciproque protestatiën van beleefdheid, is de lectuere en de collatie gedaan van de bewuste artikelen, en de schrijffouten geremedieerd en gerecht zijnde, is het stuk onder Gods genade wederzijds gecacheteerd en onderteekend." Het document, in de Latijnsche taal gesteld, was op stevig perkament geschreven, en droeg ter linkerzijde de onderteeking van H. E. Laurence Praes., — P. Lisle, — J. Lambert, — Gil. Pickering, — E. Montagu, — Wal. Strickland, — en daarnaast die van onze drie gezanten. Nog dien zelfden avond en den geheelen volgenden nacht worden er nu copieën genomen van het Tractaat met de bijlagen, om die aan Haar Hoog. Mog. en ook aan de Heeren Staten van Holland, Zeeland en Friesland („met een boeier op Holland en een expressen edelman over Duinkerken") te zenden. Daarbij gaat een brief aan de Staten-Generaal: „Hooge en Mogende Heeren. Hiernevens gaan de Artikelen van vrede, unie en confederatie, die wij onder Gods genadigen zegen, en achtervolgende derzelver resolutiën en bevelen, met den Heer Protector van deze Republiek geconcerteerd en eindelijk gesloten hebben, zulks [zoodat] tot de volkomen perfectie van het geheele werk niet anders resteert dan de wederzijdse/ie ratificatiën, die wij met verlangen zullen te gemoet zien . . . enz." (Verbael p. 377).

En dat „verlangen" zou niet teleurgesteld worden. Reeds den 22" April zien wij het gewichtig stuk door onze hooge

en N. te zamen, eenige resolutie, akte of verklaring, rakende de bewuste Seclusie, was hekend gemaakt, veel min toegezonden." fol. 931.