Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< at men de zake niet zoude openbaren, en ook niet mogen zeggen, dat er iets geheims was gepasseerd vóór en aleer men zoude hebben gedelibereerd op den voet en hoeverre te secreteeren [het geheim te bewaren].... Daarop is dan verhaald, dat benevens het geteekende en geregelde Tractaat een brief van den 15n April van de heeren Beverningk en N ieupoort was gekomen, aan de Staten van Holland geadresseerd, meldende dat de Protector tot aanneming van het Temperament nopende den Prins van Orangiën, na alle devoiren [daartoe aangewende moeite] niet had kunnen worden gedisponeerd. Dat de Protector zeide. dat de seelusie van den Prins was het belang van Holland, en conform haar vroegeren resolutiën : dat hij verder al zijn vertrouwen had op de genegenheid van Holland. Dat de voorsz. twee Ambassadeurs daartegen hadden geallegeerd, dat zij de commissie hadden van de Staten-Generaal, en geen particulier caracter [volmacht] van Holland, en overzulks insisteerden op het Temperament. Daarop was de heer Beverningk verzocht te komen bij den Protector: dezelve had hem weder verklaard niet gerust te kunnen zijn ten ware Holland apart beloofde bij Acte, dat ze nooit den /rins of iemand van dezelfs linie tot Stadhouder af Admiraal van hare provincie zouden kiezen, en ook met haar stemmen met zouden gedogen, dat hij zou worden gesteld over de militie van de Generaliteit; daarbij voegende, dat hij de verdere articulen van de handeling wilde ratificeeren, 011 ei belofte dat, of nu, of binnen drie maanden na de tatificatie, deze acte zou worden uitgebracht.

„Hiervan met den heer Nieupoort. buiten kennis van den heer Jonostal, gesproken hebbende, waren te rade geworden te schrijven aan Holland, en last te verwachten, zooals zij hiermede deden, met bijvoeging, dat aan deze acte was hangende de Vrede of de Oorlog; en dat de

Protector zijn vertrouwen stelde op Holland

„Daaiop is dan verstaan onder eed te communniceeren aan de Burgemeesteren, om te zien hoeverre de zake konde

Sluiten