Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

buiten die geheime voorbelofto van Holland, verklaard had geenszins te willen vrede sluiten."

De heer Fruin laat daarop volgen: ,,Ik laat hier in het luidden, of de W itt al dan niet de waarheid en de geheele waarheid sprak '). Zooveel is zeker, dat alleen onvermijdelijke noodzakelijkheid de acte rechtvaardigen kon, niet slechts tegenover de bondgenooten, maar ook ten opzichte van het bijzonder belang van Holland. Zij werd een bron van moeiten en gevaren voor de regeering die ze gesteld, en aan den protector uitgeleverd had : zoozeer dat Doubleth, die tegen de Engelschen een nationaal wantrouwen koesterde, niet vreemd was van het gevoelen, dat de zaak door ( romwell opzettelijk was aangelegd 0111 Holland in tweespalt te brengen en machteloos te maken."

En inderdaad, zoo dachten er meer. En berustte dat vermoeden op waarheid, dan heeft men hier een nieuw bewijs dat de acte van Seclusie van Cromwell was uitgegaan. Hij zocht dan daarin, behalve de bevrediging van zijn wrok tegen de Stuarts en geheel hun familie, ook nog een gemakkelijk middel 0111 onze republiek door inwendigen twist te verzwakken. Voor de provincie Holland is zij, ik herhaal de woorden van Fruin, een bron van moeiten en gevaren geworden. Allermeest voor haren raadpensionaris. Nog 18 jaren lang wist hij die gevaren te trotseeren, toen eindelijk de storm losbrak d ie hem zelf omver wierp, en oen einde maakte aan zijn regeeringssysteem.

A oor t oogenblik had de Witt de zegepraal behaald. Door zijne vasthoudendheid, schranderheid, wilskracht was het eerste stadhouderloos bewind, naar het scheen, voor goed gevestigd.

• D M. i. valt aan do oprechtheid v;in i>e Witt hier niet te twijfelen. De woorden die van hein worden vermeld, stemmen volmaakt overeen met wat ons al bekend was uit zijne correspondentie met Beverninok.

Sluiten