Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen sprake is, «Mar zal niet over huwelijksvoorwaarden gedacht worden, niet omdat de echtgenooten zoo tevreden zijn met het wettelijk stelsel, maar omdat ze niets hebben waarover ze een regeling zouden kunnen maken; omdat ze er niet aan denken, en ook geen geld zouden willen of kunnen uitgeven, voor iets waarvan ze 't nut niet inzien. Ze geven zich geen rekenschap, onder welk stelsel van huwelijksgoederenrecht ze trouwen, omdat er geen huwelijksgoed is. Daarom is, vooral voor die klasse, de wettelijke regeling van het hoogste belang, en mag geen wetgever zich er van afmaken met een artikel, dat aan partijen volle vrijheid geeft van die wettelijke regeling af te wijken.

Toen ik de toelichting opsloeg bij ons ontwerp van 1886, toen meende ik vele bladzijden volgeschreven te zien met de redenen, waarom de Commissie de algeheele gemeenschap van goederen als wettelijk stelsel wenschte gehandhaafd te zien. Ik vond een halve bladzijde, waarop deze woorden, die volgens de toelichting zelf den doorslag tot die keuze gegeven hebben: (wanneer men voor de keuze van een wettelijk systeem staat, dan) „schijnt hoofdzakelijk de beantwoording der navolgende „vraag beslissend te moeten zijn: welke is de vermoedelijke „wil tier echtgenooten in het grootst aantal gevallen? Om die „te leeren kennen, speciaal 0111 11a te gaan, of hij zich uitspreekt „ten voordeele eener bepaalde andere regeling, dan de bestaande, „heeft men geen zekerder middel, dan de huwelijksvoorzwaarden, welke gemaakt worden." ')

Ik heb bestreden, dat de wil van het volk bij het huwelijksgoederenrecht zich uiten zou in de huwelijksvoorwaarden, en ik heb bestreden dat men van een wil om bij 't aangaan van een huwelijk zich aan het wettelijk systeem te onderwerpen, kan spreken. I)e redeneering van het onderwerp zou aanleiding geven tot het meest vasthoudende conservatisme. Onder den arbeidersstand worden geen huwelijksvoorwaarden gemaakt. Zij zijn dus met hun huwelijksgoederenrecht zeer

') Ontwerp van 1886, le bk. Toelichting bladz. 811.

Sluiten