Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen tijd zich met de tallooze kleine huishoudelijke uitgaven te bemoeien; en ook is niet hij het, die veel van die uitgaven omioodig kan maken. l)e man geeft z'n weekloon aan de vrouw — van haar hangt het af, of er iets van kan overblijven, of er gespaard zal worden. De Engelsche wetgever zag in, dat vooral de vrouw in 't sparen moet worden aangemoedigd; dat haar dit mogelijk moet gemaakt worden, ook tegen den wil in van den man wanneer hij het geld misschien liever verdronk of verspeelde.

60. Na Engeland kwamen alle andere wetgevingen er toe de vrouw het recht te geven zonder toestemming van den man geld op de spaarbank te brengen en het er weer af te halen. Eerst volgde Italië, in 1875; daarop in chronologische volgorde: Ilumenië, Nederland, Denemarken, Frankrijk, Portugal, Oostenrijk, Luxemburg1). In België werden verschillende pogingen gedaan, die echter langen tijd schipbreuk leden; wat Frank aanleiding gaf tot 't schrijven van z'n: Epargne de la femme inariée. Eindelijk, 10 Februari 1900 kwam de zoolang-gevraagde wet ook daar tot stand'2).

Al deze wetten kwamen er eerst na grooten tegenstand. Een tegenstand, die gericht was tegen het nieuwe van de bepalingen, en tegen den inbreuk dien ze maakten op de de zoo-lang-reeds-bestaan-hebbende juridische begrippen: op de maritale macht vooral. Frank1) vertelt ons de wijze waarop de wet in Frankrijk ontstond; de altijd-dezelfde redeneeringen, waarmee de tegenstanders aankwamen, en de scherpe maar fijne redevoering waarmee Laboulayk hen antwoordde. I)e wet kwam er; en welke invloed ze had op de inlagen aan de spaarbank, bewijst een tabel, die Frank op bldz. 24 van het aangehaalde werk geeft.1)

'). Frank : Epargne de la l'emme mariée. <Brussel 18%). Klad/.. 10.

2). Rechtsgeleerd magazijn 1'JOU. Iiladz. 472.

3) t. a. p. bldz. 27 v.

4) Zoo stond in Frankrijk in 1889 (toen de wet eenige jaren in werking was) 50.78 °,0 van de Spaarbankboekjes op naam van mannen, 49.22 op naam van vrouwen. In lielgië was in 18'.tl) de verhouding 00.37 «/„ en 39.03 °/0.

Sluiten