Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leent om er haar bedrijf mee uit te oefenen; hij kan dat doen even goed, als wanneer hij z'n kapitaal aan een vreemde afstaat. Maar waarom zou hij de ondernemerswinst krijgen, het loon voor den arbeid van z'n vrouw? Die arbeid blijft dezelfde, met welk kapitaal de vrouw ook werkt. l)e vraag moet alleen zijn: heeft de vrouw door eigen arbeid geld verdiend? Zoo ja, dan moet dat ook Vorbehaltsgut worden.

71. Van verdienen spreekt eigenlijk de Duitsche wet niet: ze spreekt van „erwerben". Of er dus ten slotte misschien verlies is, komt er voor deze quaestie niet op aan. Niet de netto-verdiensten worden Vorbehaltsgut, maar alles wat de vrouw verkrijgt: de bruto-opbrengst dus.

Si 1368. Vorbehaltsgut ist, was durcli tlieveltrag für Vorbehaltsgut erklart ist.

72. Zooals ik reeds boven ') zeidc: § 13G8 geeft een categorie van Vorbehaltsgut, waarvoor nog een bizondere rechtshandeling noodig is om het tot Vorbehaltsgut te maken. Het is deze categorie, die ook onze wet kent.

Het staat den echtgenooten vrij bij huwelijksvoorwaarden sommige zaken tot Vorbehaltsgut te verklaren. Kn daar § 13<>X algemeen is, zal men moeten aannemen dat dat kan, zoowel onder een voorwaarde als niet een tijdsbepaling; en ook zóó, dat b.v. alle roerende of alle onroerende goederen Vorbehaltsgut zullen zijn, of alle effecten. Maar wat Vorbehaltsgut worden zal moet nauwkeurig omschreven zijn; zoodat m. i. de bepaling, dat b.v. de helft van het vermogen der vrouw Vorbehaltsgut zijn zal, als onverstaanbaar zal moeten worden terzijdegesteld; want daarmee is niet bepaald, wat Vorbehaltsgut zijn zal 2).

73. De echtgenooten kunnen dus verinogensdeelen maken tot Vorbehaltsgut door huwelijksvoorwaarden; maar dat is ook de eenige wijze waarop ze het kunnen: de § § 13G6—1370 zijn limitatief. De bijzondere vormen, waaraan de huwelijksvoorwaarden onderworpen zijn, worden dus steeds rereischt

') Iiij S 1^65, No. 53.

-) Zie ook Génv: les biens réservés enz.; bldz.lG.SciliiölifcRt.a.p. bldz. 17.

Sluiten