is toegevoegd aan uw favorieten.

Het huwelijksgoederenrecht in het Duitsche Burgerlijk Wetboek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haltsgut worden zou, als het ware een beding zijn van de vrouw zelf; een tegenbeding tegenover haar praestatie. En zulk een beding, waardoor ze zelf zonder medewerking van den man vermogen tot N orbehaltsgut maken zou, moet haar natuui lijk niet toegestaan worden. Neemt men eenmaal de Yerwaltungsgenieinsehaft ten behoeve van den man aan, dan mag de vrouw niet het recht hebben daarop eenzijdig inbreuk te maken.

79. § 1369 spreekt van „einem Dritten". Die gift moet dus door een derde gedaan zijn, niet door den man zelf. Doet de man aan de vrouw een gift, en wil hij, dat het geschonkene Yorbehaltsgut wordt, dan zal daarvoor een overeenkomst noodig zijn tusschen man en vrouw, in den vorm van huwelijksvoorwaarden (c. f. § 1368).

80. Ook in onze wet moet men aannemen, dat een erflater of sc henker, wat ze aan de vrouw geven, aan het beheer van den man mogen onttrekken; en dat ze aan de vrouw ook de vrije beschikking mogen geven over de inkomsten er van. Wel zegt de wet het niet uitdrukkelijk — dat doet ze alleen bij de algeheele gemeenschap (art. 175) — maar zonder bedenken mogen we aannemen, dat ook de subsidiaire Verwaltungsgemeinschaft op deze wijze kan worden uitgesloten. Want de erflater of de schenker mogen vrij over hun goed beschikken, en mogen dus ook deze beschikking maken, wanneer de wet hun dat niet uitdrukkelijk verbiedt.

§ 1370. Vorbelialtsgut ist, was die Krau auf Grand eines zu ilirem Vorbehaltsgute gehörenden Reehtes oder als Ersatz lïir die Zei-störung, Beschadigung oder Entziehung eines zu dem Vorbehaltsgute gehörenden Gegenstandes oder durch ein Reclitsgeschjift erwirbt, dasz sicli auf das Vorbelialtsgut bezielit.

81. § 1370 zorgt voor de instandhouding van het Yorbehaltsgut. De bestanddeelen wisselen; effecten loten uit, grond kan voordeelig verkocht worden, uitstaande gelden worden afgelost, landerijen worden onteigend; de wet moet zorgen, dat de nieuwe elementen, die de oude vervangen, opnieuw Vorbehaltsgut worden. Drie categoriën noemt $ 1370:

le wat de vrouw verkrijgt op grond van een recht, dat