is toegevoegd aan uw favorieten.

Het huwelijksgoederenrecht in het Duitsche Burgerlijk Wetboek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de vrouw dat betaalt: het gekochte wordt \ orbehaltsgut, omdat de koop met het oog op haar Vorbehaltsgut gesloten ■was. Ook behoort dus hiertoe het herstellen en vernieuwen van huizen, die tot haar Vorbehaltsgut hooien, en het aanschaffen van nieuwe stukken in haar ameublement. Mocht ze dit uit haar ingebracht vermogen bekostigd hebben, dan kan dat aanleiding geven tot een persoonlijke actie \an den man jegens haar; het kan niet verhinderen, dat het nieuw gekochte Vorbehaltsgut wordt.

82. De Motive noemen deze wijze, waarop een zaak Vorbehaltsgut wordt, de „dingliche Surrogation . Deze zakekelijke surrogatie komt nog op andere plaatsen in de wet voor n.1. bij de algeheele gemeenschap (§ 1440 2e 1.), bij de voortgezette gemeenschap (§ 1473 lc 1.), bij de Errungenschaftsgemeinschaft (§ 1524 lc 1. le z.), bij de I*ahrniszgemeinschaft (§ 1554). Overal, waar de wet een deel van het vermogen afzondert, en op die wijze een apart vermogen vormt dat als uitzondering naast het andere staat, daar is surrogatie noodig om dat afgezonderde vermogen in stand te houden.

. De Duitsche wet erkent ze zeer ruim en maakt ze eenvoudig, doet ze niet afhangen van verschillende formaliteiten. En deze ruime opvatting is noodig om de surrogatie geheel

tot haar recht te doen komen ').

83. Onze wet erkent de surrogatie nergens in het huwelijksgoederenrecht. Moet men daaruit opmaken, dat ze in ons huwelijksgoederenrecht niet voorkomt? Dat per se, wanneei een bizonder vermogen van bestanddeelcn wisselt, die nieuwe bestanddeelen terugvallen in het gewone vermogen, dat regel is? We hebben hier de vraag alleen onder de oogen te zien voor onze subsidiaire Verwaltungsgemeinschaft. Stel dus, de vrouw heeft zich bij huwelijksvoorwaarden het beheer van een landgoed voorbehouden — en de vrije beschikking o\ i r de inkomsten. Dat landgoed wordt onteigend. Valt de schadeloosstelling nu weer onder 't beheer van den man? Laat

!) In den Code, waar de surrogatie b.v. in art. \\0~ voorkomt, is ze aan formaliteiten gebonden.