Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

luidt, dat n.1. do mail voor t uitoefenen van z 11 retht de toestemming van het Yormundschaftsgericht noodig heelt. ' l

l)e vraag is nu, of die toestemming van het \ ormundschaftsgericht een sterke rem zal blijken te zijn ook dit zal de praktijk moeten leeren. Het \ormundschaftsgeiicht zal volgens § 1358 z'n toestemming dan moeten geven, als het van oordeel is dat het beroep van de vrouw nadeeligeu in\ 1 ocd uitoefent op het belang van het huisgezin. Maar deze maatstaf is zeer betrekkelijk; hier is speling voor groot \erschil \an opinie, en de min of meer eonservatie\e neigingen \an den rechter kunnen op deze beslissing grooten invloed uitoefenen.

De man heeft het opzeggingsrecht niet wanneer hij in de verbintenis heeft toegestemd; willen dei den dus zekei zijn dan is het 't beste dat ze de overeenkomst niet aangaan, dan nadat de vrouw de toestemming van den man geki egen heeft. De wet zegt niet op welke wijze de man z'n toestemming geven moet; ze kan dus zoowel schriftelijk als mondeling, uitdrukkelijk als stilzwijgend gegeven worden. En ze hoeft niet gegeven te zijn bij het aangaan van de overeenkomst: ook een latere toestemming is voldoende. Door het geven der toestemming wordt de man geen partij bij de overeenkomst, zijn wilsverklaring maakt de overeenkomst alleen onaantastbaar.

De toestemming van tien man kan soms \ ei % angen nn orden door die van het Yormundschaftsgericht, en wel in twee gevallen; lc als de man door ziekte of afwezigheid verhinderd

is z'n toestemming te geven, en uitstel gevaarlijk zou zijn, als

de man z'n toestemming weigert zonder reden, of, zooals de wet het kernachtig uitdrukt: als de weigering van den man misbruik van macht is. Toestemming noch opzegging kunnen door een vertegenwoordiger van den man gege\en woiden. De quaestie is zóó zuiver persoonlijk, dat alleen aan den man, maar ook aan hem volkomen het recht van § 13a8 toekomt. Zelfs wanneer hij in z'n handelingsbevoegdheid beperkt is,

') Bericht van de Rijksdag-commissie bldz. 97 v. (Ml odan blz. 1215 v.)

Sluiten