Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maakt, dan kan de vrouw opheffing van de beperking vragen aan het Vormundsehaftsgericht. Bizondere redenen noemt de wet niet op — de beoordeeling van het „misbruik van macht" laat ze aan den rechter over.

Dit beroep op den rechter moet de vrouw hebben. I)e Schlüsselgewalt is een recht dat de wet haar geeft, en dat niet in de vrije beschikking van den man moet staan, zoodat hij het haar ten allen tijde kan ontnemen. Het is voor de vrouw onmogelijk om óf al die dagelijksche uitgaven zelf te bekostigen, óf er zich van te onthouden, óf voor alles de toestemming van den man te vragen. Op die wijze zou het huishouden-doen voor haar een onmogelijkheid worden; en dat besturen van het huishouden is haar recht. En ook zou de verhouding tot haar man voor haar onmogelijk worden, als ze zelfs voor de kleinste uitgave z'n toestemming noodig had. Daartoe moet hij haar niet daartoe kunnen dwingen wanneer zijzelf er geen aanleiding toe gegeven heeft.

Maar, meer nog staat er voor de vrouw op 't spel: zij moet zich kunnen verdedigen tegen een onrechtvaardig aantasten van haar goeden naam. Wanneer er in een groote courant gestaan heeft: „een ieder wordt gewaarschuwd aan mijn vrouw geen crediet te verleenen, daar door mij niets betaald zal worden , dan moet de vrouw het recht hebben een andere advertentie te plaatsen: „dat de rechter de intrekking (ol beperking) van haar rechten onrechtmatig heeft bevonden; dat zij van haar recht geen misbruik had gemaakt, en dat dus de man weer aansprakelijk wordt gesteld voor de verbintenissen door z n vrouw krachtens art. x aangegaan."

De Duitsche wetgever heeft gevoeld dat hij dat recht aan de vrouw moest geven. Het zou te bezwaarlijk zijn den man telkens te dwingen toestemming van den rechter te vragen om van z'n beperkingsrecht gebruik te maken — hiermee zou te veel tijd en ook geld verloren gaan 11. Maar tegen

') Zóó heeft wel Lauuent liet geregeld in z'n avant-projet, art. 1460. Eveneens 't Zwitsersche ontwerp, art. 182. v. Schröder t. a. p. blz. 30. noot 1, vindt dit verkieselijker.

Sluiten