Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beroep op den rechter, en juist op hel Vormundschaftsgerich* '), kon geen bezwaar zijn 'J).

In onze wet ligt de quaestie heel anders; uitdrukkelijk het intrekken der Schlüsselgewalt regelen doet ze niet, maar de regeling volgt uit de wijze waarop de wet de Schlüsselgewalt zelf geconstrueerd heeft. De bewilliging van den man wordt verondersteld; hij heeft dus alleen uitdrukkelijk te kennen te geven, dat hij de vrouw niet toestaat de handelingen van art. 104 te verrichten, om de kracht aan art. 164 te ontnemen. Hiertegen kan de vrouw niets doen — onze wetgever had met zijn begrippen over de verhouding tusschen man en vrouw, de vrouw nooit beroep op den rechter kunnen geven.

Evenmin geeft ons ontwerp de vrouw beroep tegen de intrekking der Schlüsselgewalt. Art. 146 regelt die intrekking wél uitdrukkelijk, maar ze kent haar aan den man onbeperkt toe.

Naast het recht van den man de vrouw haar Schlüsselgewalt te ontnemen, staat dat, haar daarin te beperken. Hij kan dan b. v. z'n vrouw toestaan uitgaven te doen tot een zeker bedrag, of hij kan haar recht beperken tot zekere categorieën van handelingen b.v. tot het koopon van levensmiddelen. Men zal dit recht ook volgens onze wet aan den man moeten toekennen, hoewel er in de practijk geen gebruik van schijnt gemaakt te worden.

Kil. Een belangrijke quaestie is de werking van de intrekking der Schlüsselgewalt tegenover derden. § 1357 bepaalt

') Het 1ste ontw. kende in S 1278 de vrouw het recht toe voor den gewonen rechter „Herstellung des ehetichen I.ebens" te vragen. Terecht verwees de 2de Commissie de vrouw naar het Vormundschaftsgericht (Protokolle IV blz. 108).

2) Al heelt de rechter de beperking opgeheven, dan inoet toch de man daarna wéér gebruik van z'n recht kunnen maken, omdat de omstandigheden veranderd kunnen zijn. De wet beperkt hem daarin ook niet, maar toch zou dit tot eigenaardige toestanden aanleiding kunnen geven. Daaom zou in. i. een bepaling gewenscht zijn in dezen zin, dat als de man b.v. een jaar na de uitspraak van het Vormundschaftsgericht de vrouw weer in haar Schlüsselgewalt wil beperken, hij daarvoor de toestemming van het Vormundschaftsgericht noodig heelt.

Sluiten