Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S 1412. Das eingebraclite Gut halftet für cine Verbindlichkeit der Frau, die aus einera noch der Eingehung der Elie vorgenommenen Rechtsgeschaft entsteht, nur daim, wenn der Mami seine Zustimmung zu dem Rechtsgeschaft ertheilt oder wenn das Rechtsgeschaft ohne seine Znstiminung ihm gegenüber wirksam ist.

Für die Kosten eines Reehtsstreits der Frau haftet das eingebraclite Gut auch dann, wenn das Urtbeil dem llamie gegenüber in Ansehung des eingebrachten Gutes nicht wirksam ist.

196. De § § 1412 1114 zeggen, welke schulden van de vrouw op het ingebrachte vermogen niet verhaald mogen worden. En de genoemde schulden mogen daarop in het geheel niet verhaald worden, ook niet alleen op den blooten eigendom, zooals dat in den Code is (zie boven no. 195 noot 2.) Het vruchtgenot is een eigenaardig recht, dat niet van den eigendom kan worden afgescheiden, zooals het gewone vruchtgebruik. l)e rechten van den man op het vermogen van de vrouw kunnen alleen dan tot hun recht komen, als dat vermogen geheel in zijn handen blijven kan. Is dus een schuld niet verhaalbaar op het ingebrachte vermogen, dan blijft voor den crediteur voorloopig niets anders over dan het Yorbehaltsgut. Heeft de vrouw dat niet, of is het niet toereikend, dan zal de crediteur het einde der Yerwaltungsgcmeinschaft moeten afwachten, om op het vermogen van de vrouw te verhalen, zoodra het opgehouden heeft ingebracht vermogen te zijn.

197. Volgens § 1412 is het ingebrachte vermogen voor verbintenissen van de vrouw die ontstaan zijn door een rechlshandeling, aangegaan na het sluiten van het huwelijk, slechts dan aansprakelijk, wanneer óf de man zijn toestemming gegeven heeft tot 't aangaan van de rechtshandeling, óf die rechtshandeling zonder zijn toestemming tegenover hem werken kon.

§ 1412 spreekt alleen over verbintenissen, ontstaan uit rechtshandelingen; uit overeenkomsten dus, of eenzijdige rechtshandelingen. De vrouw mag door zulk een rechtshandeling den man niet benadeelen, en daarom is de ontstane verbintenis op het ingebrachte vermogen niet verhaalbaar — tenzij het ten eerste voorhuwelijksche schulden zijn. De crediteuren die reeds bij het sluiten van het huwelijk bestonden, mogen door

Sluiten