is toegevoegd aan uw favorieten.

Het huwelijksgoederenrecht in het Duitsche Burgerlijk Wetboek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wet gewoonlijk bepaalt. Er is hier geen inbreuk gemaakt op het eenmaal verkregen recht van den man, en tóch moet de vrouw deze verbintenissen uit haar Vorbehaltsgut voldoen. Maar de uitzondering is gerechtvaardigd door de nauwe economische samenhang tusscher. deze verbintenissen en het Vorbehaltsgut zelf ').

Als voorbeeld noemt Endemann (II, bldz. 752 nt. 32) het geval, dat de vrouw met toestemming van den man een bedrijf uitoefent, waarvan het bedrijfskapitaal Vorbehaltsgut is. Volgens § 1405 j°. § 1412 kunnen de crediteuren van de vrouw dan 't ingebrachte vermogen aanspreken; maar, daar die schulden geheel voortvloeien uit t bestaan van het Vorbehaltsgut en ze economisch daarvan een deel uitmaken, heeft de man, wanneer hij ze uit het ingebrachte vermogen voldaan heeft, recht op vergoeding uit het \ orbehaltsgut. Men kan dit voorbeeld ook algemeen maken, en zeggen, dat onder § 1415 2' vooral die verbintenissen zullen vallen die wél betrekking hebben op 't Vorbehaltsgut, maar tot 't aangaan waarvan de man toch z'n toestemming gaf- Die toestemming werkt dan niet zóó, dat de man ook tegenover de vrouw op zich neemt de schuld door 't ingebrachte vermogen te doen dragen, maar alleen dat de crediteuren ook op 't ingebrachte vermogen verhaal zullen mogen uitoefenen.

Als voorbeeld van de verbintenis van § 1415 2e, vóór het sluiten van het huwelijk ontstaan, noemen de Motive (I\ bldz 264) de hypothecaire schuld, of de grondrente, rustende op een onroerend goed dat bij het sluiten van het huwelijk tot Vorbehaltsgut verklaard wordt.

Ten derde noemt § 1415 de kosten van een proces, dat de vrouw voert over één der verbintenissen, genoemd in de nos.

i) Zoo laat ook de Code den eigenaar van het onroerend goed de verbintenissen dragen die reeds vóór 't huwelijk ontstaan waren en op dat onroerend betrekking hadden. Zie art. 1409 te. De schulden zelt vallen, als ze roerend zijn, in de gemeenschap) maar de gemeenschap heeft recht op een récompense van den eigenaar.