Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar bovendien: de zelfstandig-gevraagde opheffing der Yerwaltungsgemeinschaft (en ook die der gemeenschap) heeft een ander karakter, dan die, welke het gevolg is van de scheiding van tafel en bed; juist omdat deze laatste gevolg is, vermogensrechtelijk gevolg van een streng-persoonlijke verhouding '). En ook de wet zelf spreekt zich in deze zin uit, door niet te eischen openbaarmaking van den eisch tot scheiding van tafel en bed; terwijl ze die openbaarmaking wel vordert van den eisch tot scheiding van goederen, juist met het oog op de terugwerkende kracht. Baudry (XV bldz 1(57), die de terugwerkende kracht van het vonnis van scheiding-van-tafel-en-bed wél aanneemt, beperkt ze dan ook tot de echtgenooten zelf omdat de eisch niet gepubliceerd behoeft te worden. Juist deze onderscheiding geheel buiten de wet om, bewijst m. i. hoe Baudry weer de iure constituendo beslist inplaats van de iure constituto 2) 3).

Omdat het vonnis van scheiding-van-tafel-en-bed geen terugwerkende kracht heeft, zal m. i. de vrouw, als ze bang is voor benadeeling door den man, tegelijk met die actie haar actie tot scheiding van goederen kunnen instellen, als de feiten, daarvoor vereischt, aanwezig zijn. Juist 0111 dezen reden kan ze daarbij belang hebben, en Baudry (XV blz. 167 no. 978) neemt dit dan ook als vanzelf-sprekend aan.

230. Ons ontwerp van 80 kent de terugwerkende kracht niet van de beschikking waarbij de rechter de vrouw toestaat het beheer van haar vermogen over te nemen. Hier is ze

*) Zie Asser I bldz. 310.

2) Onze jurisprudentie weifelt. Zie 't vonnis van de rechtbank te Amsterdam (26 April 1848 W. 1023), dat de terugwerkende kracht van 't vonnis van scheiding van tafel en bed wel aannam, maar vernietigd werd (op dit punt tenminste) door het Hof (19 April 1849 W. 1023).

In den zin van de rechtbank werd ook gewezen een vonnis door de rechtbank van Gorkum, 29 Januari 1867 W. 2882.

") Volgens Baudry is zijn meening de meest-aangenomene door de Fransche schrijvers en de jurisprudentie.

Sluiten