Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE.

Onder alle bedevaartplaatsen verdient Lourdes onze bijzondere aandacht, omdat de Onbevlekte Ontvangenis hier haren troon heeft opgeslagen, ■waar zij gedurende reeds zoo vele jaren lallooze iconderen gewrocht heeft en nog wrocht en een nnmetelijken rijkdom van genaden over de geheele wereld uitstort.

Bij de Oostcrsche volken der oudheid was liet de gewoonte, den personen, die men op eene bijzondere tvijze beminde en vereerde, rozen aan te bieden ot hunne slapen met een krans van rozen te sieren.

Wijl nu bij ons, Katholieken, onze lieve Moeder Maria, de Koningin van hemel en van aarde, degene is, die wij na den goeden God het meest moeten eer en en beminnen, ontwaakte in mijne ziel het verlangen, aan hare voeten een krans van de schoonste rozen neer te leggen in de beschrijving van het Leven van Bernadette, het herderinnetje van Lourdes en van verschillende wonderen in dit loerk verhaald.

Deze rozen zullen haren lieflijken geur alom verspreiden ter eere van onze lieve Moeder, uit innige liefde en dankbaarheid voor de tallooze genaden en weldaden naar ziel en lichaam, welke de Hemelkoningin voortdurend aan ons, arme stervelingen mededeelt.

Sluiten