Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In 1892 waren de eigenaars-tijdpachters en de eigenaars-deel boeren aldus over Frankrijk verdeeld:

tijdpachters: 238,000 in liet noorden, 173,000 in het centrum,

63,000 in de Midi. deelboeren: 9,000 in het noorden, 48,000 in het centrum,

65,000 in de Midi. Bij de herziening van de belastbare opbrengst der ongebouwde eigendommen in 1879 bleek, dat het kadaster 81/2 millioen eigenaars aangaf, waarvan 960,000 in andere gemeenten woonden dan waarin hun eigendommen waren gelegen. De omstandigheid, dat bij deze berekening eenvoudig de totalen van alle gemeenten zijn bijeengeteld, maakt evenwel het gegeven cijfer van geringe betrouwbaarheid. Meer houvast hebben we aan het opgegeven aantal nummers van het kadaster; in 1879 was dat 14y4 millioen, tegen 10 millioen in 1826. En al moet men er rekening mede houden, dat administratieve wijzigingen daarvan voor een grooter of kleiner deel oorzaak kunnen zijn, men mag er vrij gerust — wat dan ook algemeen gedaan wordt — een aanduiding in zien van het kleiner worden der bedrijven in die periode. 1)

Deze tendens wordt door andere opgaven bevestigd.

428. — De oppervlakte van Frankrijk bedraagt 53,640,800

H.A., waarvan in 1892

49,378,800 H.A. vielen onder het „territoire agricole",

I,089,096 H.A. bestond uit staatsbosschen, 2) en 3,172,904 H.A. kwamen voor rekening van steden, rivieren, etc.

Het territoire agricole was in 1890 aldus verdeeld: 3)

1) L. c. p. 21, 27. De Foville deelt op bladi. VIII van zyn vóórin afgedrukt rapport mede, dat in de laatste 15 jaren, tot aan 1902 toe, het aantal nummers met 650,000 achteruitging. Niet onwaarschijnlijk dus, dat de enquête van 1902 minder bedryven lal aangeven.

2) Waarvan 18 improductief; 1. c. p. 80.

3) (Verbeterde) tabel, 1. c. p. 17.

29

Sluiten