Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

erfgenamen van ieder gedeelte der erfenis deeling in natura mogen eischen; vooral ook door zijn bepaling, die dergelijke deeling gebiedend voorschrijft, zoo dikwijls onder de erfgenamen minderjarigen worden aangetroffen. En van die artikelen mag volgens een arrest van het hof van cassatie uit de 40-er jaren niet worden afgeweken.

Hier moeten we dan ook het gemis van uitersten toeschrijven aan het gezond verstand der boeren zelve. We vermeldden reeds, hoe in sommige streken een gewoonte-rechtelijk Anerbenrecht of overdracht vóór overlijden toepassing vindt om aan dergelijke verdeeling te ontkomen. Bedenkelijk is evenwel het tweekinderstelsel, dat juist aan hetzelfde motief zijn opkomst dankt onder den Franschen boerenstand.

Het is hier nu niet de plaats om dat verschijnsel nader te beoordeelen ; maar zonder twijfel mag de toepassing van dat systeem in die mate, als het in Frankrijk geschiedt, een hoogst ongunstig verschijnsel worden geacht.

Niets dan goeds is omgekeerd te zeggen van de gewoonte deiboeren om door bijkoopen van aangrenzende perceelen hun bedrijf langzaam maar gestadig uit te breiden. Vooral hieraan is de vrijwel gelijkblijvende bedrijfsverdeeling in Frankrijk toe te schrijven. Hierdoor voornamelijk wordt de te ver gaande splitsing, waartoe uit den aard der zaak de Code ondanks alles in een menigte van gevallen aanleiding geeft, gecompenseerd.

431. — Het voorschrift van den Code werkt ook nog in een anderen zin ongunstig, n 1. in zoover het de verspreide ligging der tot één bedrijf behoorende perceelen in de hand werkt. Vooral in de wijnbouwstreken, waar de verschillen in qualiteit van den grond van zoo overwegend belang zijn, geeft dat voor-

Sluiten