Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemeentegronden doet vanzelf de vraag rijzen, of een behoud van Allmenden, al moge er in sommige gevallen iets vóór te zeggen zijn, wenschelijk is in die mate, als dit tot op lieden in Frankrijk plaats vond. En nog altijd zijn er meer dan 6 millioen H.A. woeste gronden over.

We vermeldden reeds, dat doeltreffende maatregelen t. a. van het euvel der verspreid liggende perceelen nog evenmin genomen zijn.

De St. Genis wijst vooral ook op de gebrekkige rechtsinstellingen en de overdreven fiscaliteit. Zij het in anderen vorm dan voorheen, nog altijd wordt volgens hem de boer door den staat onbillijk behandeld en verleent het recht hem niet dan onvoldoende bescherming. 1) De oorzaak ligt in de veel te ver gaande centralisatie en de daaruit voortvloeiende overmatige bureaucratie. De ontzettende stijging der staatsuitgaven eischt telkens hooger inkomsten; doch aan belastingheffing in evenredigheid met de draagkracht wordt in Frankrijk in bijna geen enkel opzicht gedacht. Voor de gemeentelijke uitgaven geldt, zij het in mindere mate, hetzelfde.

Wij kunnen den schrijver natuurlijk niet volgen in zijn betoog over de drukkende lasten, met welke èn de erfenisdeeling èn de verkrijging door koop èn het sluiten van hypotheken zijn bezwaard. 2) Het zou ons te ver voeren.

We stippen alleen aan, dat voor het kleinbezit de onkosten in vele gevallen ondragelijk zijn. Als staaltje van achteruitzetting van den landbouw moge evenwel het voorbeeld dienen, dat wordt meegedeeld naar aanleiding van de wet van 1898 over den landbouwwarrant: voor een boer bedragen, als hij op die wijze 50,000 francs leent, de registratiekosten 1250 francs, voor

1) P. 4 et 318 s.

2) P. 251 8., 274,

Sluiten