Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de hypotheekregisters moeten worden overgeschreven om tegenover derden rechtskracht te verkrijgen. 1)

Bovendien stelde een wet van Aug. 1871 registratie van alle pachtcontracten, ook van de mondelinge, verplicht; maar voor de laatste behoeft geen belasting te worden betaald, zoo ze zijn aangegaan voor korter dan drie jaar en de pachtsom minder dan 100 francs bedraagt. 2)

Eindelijk beperkte een wet van Februari 1889 het privilege van den verpachter in dien zin, dat het zich niet verder uitstrekt dan tot wat verschuldigd is over de twee laatste jaren, het loopende en het eerstkomende jaar, alsmede voor vergoeding van kosten, schaden en interessen. 3)

445. — We komen nu aan enkele vormen van pacht, in vroegeren tijd zeer frequent, maar thans niet of bijna niet meer voorkomende. Het zijn de complant, de champart en de locatairie perpétuelle.

Van de beide eerste maakten we boven al melding. 4) De complant bleef tot aan 1789 vaak toegepast; in vervolg van tijd was er onder de juristen strijd ontstaan over de vraag, of de pachter den grond al dan niet in eigendom kreeg.

De champart behield eveneens tot aan de revolutie zijn plaats; alleen was het den schuldeischer toekomende aandeel langzaam aan verlaagd tot '/s. Vio of zelfs x/w van den oogst; in lateren tijd was deze vorm meestal het gevolg van verkoop met voorbehoud van grondrente.

1) Ibidem, p. 337.

2) Ibidem, p. 989.

3) Ib., p. 299; cf. a. 2102. C. c.

4) Bis. 433. Vgl. ook n°. 34 en 78. Voor Frankrijk houde men daarbjj vooral ook rekening met if onjuiste terminologie, welke algemeen in gebruik was. Immers volgens Hensier. Die Gewere. S. 353 bedoelt het Fransehe recht van vóór de revolutie overal, waar het van propriété spreekt, daarmede de „biens mouvants d'une seigneurie".

31

Sluiten