Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

minder belangrijke taak over, haar verwantschap met de gecodificeerde vormen, naar relatieve criteria stijgend, vast te stellen.

De voornaamste plaats onder deze nog niet behandelde bepalingen wordt ingenomen door de eigenaardigheid der N.V. als vennootschap van koophandel (art. 19 Co. art. 14 K.). Dit kenmerk staat zoo vast, dat het in een positiefrechtelijke definitie van dit rechtsinstituut zelfs nu niet mag ontbreken 1). Alleen is het in zijn aard niets dan een beperking van het gebied, waarop de N.V. wordt erkend; en omdat wij slechts het karakter van de associatiefs*' zochten, niet van het positieve rechtsinstituut in zijn geheel, kon dit kenmerk buiten onze omschrijving blijven 2). Dan komen in aanmerking bepalingen omtrent een eigen naam der vereeniging — het essentieele is hier gelegen in de vroeger gemaakte opmerking, dat op de aansprakelijkheidsvervorming bij een extern-werkende vereeniging geen beroep kan worden gedaan, wanneer de handelende niet door een uiterlijk teeken het speciale recht heeft ingeroepen; bovendien wijst het weren van persoonsnamen uit de collectieve aanduiding op de uitsluiting van elke persoonlijke, individueele aansprakelijkheid. Verder bepalingen omtrent het tot stand komen der vereeniging (art. 37, 40, 45 Co; art. 36, 38 K.), bevattende openbaarheidsmaatregelen en het vereischte van goedkeuring door openbaar gezag. Art. 39 K. geeft nog eens uitdrukkelijk aan, hoe op de gewijzigde aansprakelijkheid eerst na voldoening aan bepaalde voorschriften een beroep mag worden gedaan.

Voorts sommen wij nog de volgende relatieve criteria op: — Regeling van het beheer door vanwege de vennootschap aangestelde bestuurders, die niet noodzakelijk aandeelhouders behoeven te zijn (31, 32 Co. 44 K.). — In onze wetgeving facultatief toezicht door commissarissen (44 K.), wat een bruikbaar vergelijkingspunt zal opleveren met onze voorformaties. — Dan de vooraf vast te stellen duur der naamlooze vennootschap (46 K.). — In art. 55 K. genoemd een algemeene vergadering van aandeelhouders, algemeen bekend in de Fransche practijk. —

l) Molkngraaff, Leiddraad blz. 148. — 2) Lehmann, Aktienrecht I, 138.

Sluiten