Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

actiehouders. Het bewuste begrip van een collectieve aansprakelijk^ in het vennootschapsrecht is daarentegen van veel lateren datum. Maar juist daarom is het VOET eerder als een verdienste aan te rekenen, dat hij trachtte de verschijnselen, die tegenwoordig door het nieuwere begrip gemakkelijk worden saamgevat, bijeen te zetten in een uit oudere gegevens opgetrokken constructie, - dan als een tekortkoming, dat

hij het nieuwe gebruik eerst in kon sluiten door een wijdloop.ge omtrekking van begrippen, op welken weg de practijk zich zelden de noodelooze moeite geven zou van hem te volgen i).

Wij meenen dus speciaal te hebben afgeleid, dat de Oost-Indische Compagnie vertoont een tot den inleg beperkte COLLECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID der aandeelhouders - en in het algemeen, dat, de aard der aansprakelijkheid in latere actiën-compagnieën een collectieve genoem kan worden. Omdat een tegenovergestelde juridische constructie weinig meer dan theoretische beteekenis had en in de practijk dan ook zoo goed als geen sporen heeft kunnen drukken 2).

Vonden wij alzoo in de Oost-Indische Compagnie de grondgedachte der naamlooze vennootschap terug, en is zij als zoodanig terecht te rangschikken in de gezochte ontwikkelingsreeks, — wat men noemt een moderne naamlooze vennootschap is de Oost-Indische Compagnie nooit

1) Een voorbeeld van de hier bedoelde afwyz g ^ hlt Hoog Gntgtshof n

heid door de abandon-constructie vindt m ^ overwogen ,dat uit den aard

's-Gravenhagt 23 Apr,li8rp, in welk von . Voortvloeit, dat de houders derzelve »en handel van 'zoodanige) actiën n Societeit die voor de schulden van de-

»niet als associés van eene gewone «an , moeten erekend worden, maar

»Actie-societeit behooren te kunnen vo^staa^ ^ verdediging etc. blz. 17. - 2) In zameling van gewijsden, IV, st. 2, blz. 7 . h{ q de naamiOOZe maatschappijen

haar Memorie van Toelichtmg wegens Pde sedert berucht geworden

haar Memorie van Toelichting wegens het rberucht^geworden

(Voorduin VIII, i66> sprak de regeering in■ i«34 de seaert * d

meening uit, dat er oudtijds hier_ten VoET zijn opinie over de even-

grondde zich hiertoe via Schorer op de ^erder leJnd, had de regeering redige aansprakelijkheid verdraagt Ee g g unnen ontmoeten, en zou dan niet ook diens toekenning van hetn^"kd5^heid >pro rata parte" zonder meer. Door

gesproken hebben van een aansprakelijk p staande op het collectieve

Ie gegevens van de practjk te= verwaadoozen, ^ yergissin

standpunt, de dupe worden van Voe p et3ongeiegen kwam, maar haar al

ft SS J b„. . — Inleiding*

Sluiten