Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat jaar keurde deze de eventueele oprichting goed van een »gestabi»leerde compagnie tot bevorderinge van de Moscovitische koornhandel »voor alsulcken tijt van jaaren als dienstigh bevonden sal werden" onder de bijgevoegde voorwaarde, dat de inteekening in deze compagnie aan een ieder zou vrijstaan 1).

In een pamflet van 1630 2) vindt men de kwestie breedvoerig toegelicht. Na den omvang en de oorzaken van de heerschende schaarschte van het koren te hebben nagegaan, komt de schrijver tot de conclusie, dat de schuld van alles voornamelijk te wijten is aan een te eenzijdige concentratie van den handel op het Poolsche graangebied. Goedkoopere granen zou men uit Rusland kunnen halen, vooral wanneer men, om »onordentlycke opsteygeringh" van de prijzen te voorkomen, zich vereenigde tot een compagnie, die tevens officieel met den grootvorst van Moscoviën over een doorloopend contract zou kunnen onderhandelen. In deze compagnie zou ieder bij biljetten worden gewaarschuwd te mogen teekenen. Op de verwachte tegenwerping, dat de handel voor eenieder vrij moest blijven, antwoordt de schrijver »dat niet altijt de algemeenheyt »in buytenlandsche handel maer dickmals compagnieën voor 't gemeene »beste noodigh zijn, exempel by de Oost- ende West-Indische oock Groen- . «lantsche compagnieën hier te Lande"; maar bovendien, dat eenieder toch ten allen tijde de actiën in deze compagnie zou kunnen koopen en zoodoende aan het risico deelnemen.

Verder zou er maar één Kamer noodig zijn: te Amsterdam, omdat daar toch de geheele korenhandel was gevestigd. Alleen wanneer Zeeland en andere handels centra bezwaar maakten »om de Equipagies halven 3),

dan zou er niets tegen zijn, aldaar jaarlijks zooveel schepen te bevrachten

en te laten arriveeren »als haer portie is".

Tot zoover lijkt alles op de regelmatige actiëncompagnie. Maar de

iï Als ioe beschriivinespunt ter vergadering van 2 Juli 1629. Resolutiën vroe<^

schat, dl 7 W« - ^Getiteld: Klan-b.rUht of„ Atnrvysingt hc, mie of wat yu ié

U^Lriige iiirh (Lr granen sal konnen geremeiieeri werden enie ie

vïrgroot. Kon. Bibl. (catal. Knuttel n. 4004). - 3) Hier vn »

verklaring van het motief der, in alle compagnieen zoo z u-Sel-structuur wijst.

verdeeling;. Blijkt dus, dat de Kamer-indeeling in zich niet op een kartel-structuur w j

Sluiten