Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

borgtocht aangaan (art. 14). Verder zal deze commissie worden geraadpleegd in geval van proces en in alle zaken, waarin directeuren onderling niet tot overeenstemming raken (art. 15). Alvorens dit advies of deze toestemming te verschaffen, moeten geassumeerden het oordeel van gezamenlijke hoofdparticipanten vragen (art. 16). Aan directeuren blijft de dagelijksche administratie; zij hebben de zorg voor het personeel. Alleen de commandeur-generaal wordt gekozen ten overstaan van geassumeerden (artt. 11—13). Zelf mogen directeuren geen goederen van de compagnie koopen; alleen in geval van nood kunnen geassumeerden dit verbod opheffen, (art. 18). Na afloop van ieder jaar zullen directeuren in tegenwoordigheid van behoorlijk-opgeroepen hoofdparticipanten generale rekening afleggen van uitreeding en retouren, van verlies en winst (art. 6).

Behalve dit alles houdt het prospectus slechts eenige voorschriften in aangaande de vergaderingen van het directeurs-college en de te volgen methode van boeking. Ten slotte wordt aan gezamenlijke hoofdparticipanten de wijziging der genoemde voorwaarden voorbehouden (art. 23). Aan het einde vindt men de clausule: «Actum en geresolveert »in 't competent collegie van de voorschreven hooft-participanten, daertoe »behoorlijck ghedachvaert zijnde op den 9 November 1643 . Dat dit pamflet de functie van een prospectus moest vervullen, blijkt uit de oproeping van den drukker Zacharias Roman, die het stuk besluit, en waarbij alle «gunstige vrienden ende lantsluyden, patriotten ende liefhebbers onzes »waerden vaderlandts" worden uitgenoodigd tot spoedige «inteeckeninghe »van capitalien ende penninghe, tot dit goet ende noodig werck dienstich etc. etc.

Behalve in genoemd pamflet staan de conditiën dezer compagnie nog afgedrukt bij SMALLEGANGE in diens Nieuwe Cronijk van Zeeland 1), alwaar tevens de namen der directeuren en van de »geassumeerde of achterraden" worden vermeld.

In de Middelburgsche stadsrekeningen 2) vindt men nog eenige gegevens

1) Gedrukt te Middelburg anno 1696. Blz. 443.— 2) Bewerkt door H. M. Kesteloo. In «Archief van het Zeeuwsch Genootschap der wetenschappen" dl. 8 (1902) vindt men de series 1625/50/75.

Sluiten