Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onzent onder dien naam vooral de geld-opnemingen ten behoeve van het publiek gezag — niet alleen die, welke bij wijze van obligatie-leening, maar ook welke op lijfrenten werden uitgeschreven. Zoo bloeide o. a. een bijzonder omvangrijke practijk van »negotiatiën" op, toen in 1670 de stad Kampen met groot succes begonnen was, naar het Italiaansche voorbeeld haar crediteuren te organiseeren in tontine-klassen, aan welke de stad de verschuldigde lijfrenten uitkeerde 1). Hoe interessant intusschen deze personenverzekeringen zijn, wij constateeren haar slechts, om aan te geven, hoe ruim het begrip negotiatie reeds was in de 17e eeuw. Van direct belang zijn ons eerst de obligatie-leeningen, welke onder dien naam sedert 1753 ten bate der West-Indische plantages voorkomen. De eerste dezer negotiatiën werd in 1753 door den Amsterdamschen bankier Willem Gideon Deutz aangegaan >ten behoeven van de planters »in de colonie van Surinamen, tot herstelling van het geknakte credit «aldaar . De voorwaarden, waarop zij in werking trad, waren de volgende 2). In het geheel zou een fonds van een millioen gld. worden bijeengebracht in handen van gemelden Deutz als directeur, die voor de gestorte bedragen »aandeelen" in de negotiatie uitgaf. Met deze gelden moest Deutz tegen 6 % hypotheken sluiten op de Surinaamsche plantages, hoogstens tot een bedrag van 6/g harer geschatte waarden. Tot zekerheid der rentebetalingen moesten de planters hun producten aan den directeur consigneeren, die ze verkocht en de opbrengst later verrekende. Geldschieters verbonden zich, hun kapitaal gedurende twintig jaren niet op te vragen, mits de planters steeds de renten betaalden en bovendien na 10 jaar elk jaar een aflossing van 10 %. De directeur berekende den planters zeker percentage voor den verkoop der producten en voor de negotiatie van de penningen. Zoodra de leening was volteekend, zouden de geldschieters drie personen kiezen, aan wie de directeur jaarlijks rekening en verantwoording moest afleggen.

1) Zie o. a. pamfletten Kon. Bibl catal. Knuttel nn. (6630), 9842 vlg, 9848,9898 tot 9901, 12625. — 2) Volledig afgedrukt bij W. VV. VAN DER Meulen, West-Indische Plantage-leeningen. Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap dl. 25 (1904), blz. 523.

Sluiten